Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 527271-2022

27/09/2022    S186

Slovensko-Bratislava: Tlačiarenské služby

2022/S 186-527271

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Sociálna poisťovňa, ústredie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30807484
Poštová adresa: 29. augusta 8 a 10
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81363
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Böhmer
E-mail: jan.bohmer@socpoist.sk
Telefón: +421 2906171986
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.socpoist.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Sociálne poistenie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výroba a dodávka špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu

II.1.2)Hlavný kód CPV
79810000 Tlačiarenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je výroba a dodávka špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb spojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky Sociálnej poisťovne a peňažné ústavy na území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb Sociálnej poisťovne

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 885 757.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79820000 Služby súvisiace s tlačou
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

celé územie Slovenskej republiky

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je výroba a dodávka špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb spojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky Sociálnej poisťovne a peňažné ústavy na území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb Sociálnej poisťovne

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 050-129278
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
13/09/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Xepap, spol. s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31628605
Poštová adresa: Jesenského 4703
Mesto/obec: Zvolen
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 96001
Štát: Slovensko
E-mail: sutaze@xepap.sk
Telefón: +421 918571188
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 885 757.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 885 757.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/09/2022