Leveringen - 527290-2019

07/11/2019    S215    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Schoolmeubilair

2019/S 215-527290

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Târgu Mureș
Nationaal identificatienummer: 4322823
Postadres: Piața Victoriei nr. 3
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540026
Land: Roemenië
Contactpersoon: Horhat Alina Anca
E-mail: licitatie@tirgumures.ro
Telefoon: +40 265268330
Fax: +40 365801856

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tirgumures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru „Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou”

Referentienummer: 4322823/2018/108,111,112,113,114
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou”.

Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 3 a caietului de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 20 zile; iar termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 258 682.50 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
39161000 Meubilair voor kleuterschool
45421150 Aanbrengen van niet-metalen bouwtimmerwerk
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125 Mureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Targu Mures.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite:

— valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 4 379 393,96 RON,

— valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 1 670 500 RON,

— valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 960 500 RON,

— valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 8 300 RON.

Minim 5 contracte subsecvente/an la valoarea minima a subsecventelor.

Maxim 1 contract subsecvent in primul an la valoarea maxima a subsecventelor, respectiv 1 contract subsecvent la valoarea maxima a subsecventelor in al 2-lea si al 3-lea an.

Cantitati:

— cantităţile maxim estimate pentru acordul-cadru sunt:

(a) pupitre școlare:

—— pupitru individual reglabil: – 2 000 buc.,

—— pupitru individual fix: – 2 000 buc.,

—— pupitru dublu: – 1 000 buc.,

(b) scaune:

—— scaun școlar – 5 000 buc.,

—— scaun grădiniță – 1 000 buc.,

(c) pătuțuri:

—— pătuț rabatabil–500 buc.,

—— pătuț stivuibil – 500 buc.,

— cantitati minim estimate pentru acordul-cadru:

(a) pupitre școlare:

—— pupitru individual reglabil – 1 000 buc.,

—— pupitru individual fix – 1 000 buc.,

—— pupitru dublu – 500 buc.,

(b) scaune:

—— scaun școlar – 2 000 buc.,

—— scaun grădiniță – 500 buc.,

(c) pătuțuri:

—— pătuț rabatabil – 300 buc.,

—— pătuț stivuibil – 300 buc.,

— cantităţile maxim estimate pentru un contract subsecvent:

—— scaun școlar – 1 000 buc.,

—— corp cu rafturi reglabile – 200 buc.,

—— pupitre școlare – 600 buc.,

— cantităţile minim estimate pentru un contract subsecvent:

—— dulap cu 2 uși – 5 buc.,

—— polițe – 20 buc.,

—— scaun de birou – 10 buc.

Cantităţile sus menţionate sunt estimări. Cantitatile estimate maxime si minime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 a caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 015-030676
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 134
Benaming:

Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou – contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurodidactica S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 21693430
Postadres: Str. Tuzla nr. 20
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 023832
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@eurodidactica.ro
Telefoon: +40 212425082
Fax: +40 212425083

Internetadres: www.eurodidactica.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 379 393.96 RON
Laagste offerte: 4 379 393.96 RON / Hoogste offerte: 4 379 393.96 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 134/1
Benaming:

Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurodidactica S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 21693430
Postadres: Str. Tuzla nr. 20
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 023832
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@eurodidactica.ro
Telefoon: +40 212425082
Fax: +40 212425083

Internetadres: www.eurodidactica.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 379 393.96 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 134/2
Benaming:

Furnizare de mobilier preșcolar, școlar și mobilier de birou

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurodidactica S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 21693430
Postadres: Str. Tuzla nr. 20
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 023832
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@eurodidactica.ro
Telefoon: +40 212425082
Fax: +40 212425083

Internetadres: www.eurodidactica.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 682.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 682.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
Postadres: Piaţa Victoriei nr. 3
Plaats: Târgu Mureș
Postcode: 540026
Land: Roemenië
Telefoon: +40 265268330
Fax: +40 265260813

Internetadres: www.tirgumures.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019