Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 527430-2022

27/09/2022    S186

België-Gent: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2022/S 186-527430

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VIB vzw
Nationaal identificatienummer: 0456343923
Postadres: Rijvisschestraat 120
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9052
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw An Verhelst
E-mail: an.verhelst@vib.be
Telefoon: +32 92446611
Fax: +32 92446610
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vib.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: onderzoeksinstituut
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Strategisch Advies - Life Sciences investeringen en fondsenbeheer

Referentienummer: 2022/001a
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66100000 Diensten op het gebied van banken en investeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

VIB vzw, Rijvisschestraat 120 te 9052 Gent

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

VIB wenst in samenwerking met PMV en SFPIM een adviseur aan te stellen voor het bekomen van strategisch advies m.b.t. de oprichting van een gespecialiseerd Life Sciences Growth Fund met volgende onderdelen:

1. de afbakening van de meest geschikte investeringsscope (sector, segment, omvang type-investering, geografische scope,…) van het fonds;

2. een voorstel van afbakening van een competitieve investeringsaanpak met concurrentievoordeel t.a.v. andere biowetenschapsfondsen die actief zijn in de groeisector;

3. advisering omtrent optimale fondsomvang en fondsenwervingsstrategie;

4. uitwerking van een businesscase op hoofdlijnen; en

5. de opmaak van een investeerderspresentatie (investor pitch).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 096-265890
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022/001a
Benaming:

Strategisch Advies - Life Sciences investeringen en fondsenbeheer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mc Kinsey and Company, Inc. Belgium
Postadres: Little Falls Drive 251
Plaats: Wilmington
NUTS-code: US United States
Postcode: DE19808
Land: Verenigde Staten
Telefoon: +32 26454211
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Postadres: Opgeëistenlaan 401
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2022