Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dienstleistungen - 527437-2022

27/09/2022    S186

Hrvatska-Zagreb: Usluge plasmana

2022/S 186-527437

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska narodna banka
Nacionalni registracijski broj: 95970281739
Poštanska adresa: Trg hrvatskih velikana 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Danijela Brailo
E-pošta: danijela.brailo@hnb.hr
Telefon: +385 14590326
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hnb.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo financija
Nacionalni registracijski broj: 18683136487
Poštanska adresa: Katančićeva 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: pisarnica@mfin.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mfin.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge kreiranja i provođenja informativne nacionalne kampanje u cilju provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

Referentni broj: Ev. br. 34-22-V
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79342000 Usluge plasmana
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge kreiranja i provođenja informativne nacionalne kampanje u cilju provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 14 500 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge izrade promidžbene kampanje

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79341000 Usluge oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge izrade promidžbene kampanje

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge strategije oglašavanja u medijima, planiranja i zakupa medijskog prostora

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79341200 Usluge vođenja oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge strategije oglašavanja u medijima, planiranja i zakupa medijskog prostora

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 30%
Cijena - Ponder: 70%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge vođenja odnosa s javnostima i organizacije javnih događanja

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79416100 Usluge vođenja odnosa s javnošću
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge vođenja odnosa s javnostima i organizacije javnih događanja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije i vođenja pozivnog centra

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79512000 Pozivni centar
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge organizacije i vođenja pozivnog centra

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj agenata dnevno dostupnih naručitelju za izvršavanje usluga / Ponder: 20%
Cijena - Ponder: 80%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije i provođenja istraživanja javnog mnijenja

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79311000 Usluge anketiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge organizacije i provođenja istraživanja javnog mnijenja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Realizacija putujuće izložbe Euro na kotačima

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79956000 Usluge organiziranja izložbi i sajmova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Realizacija putujuće izložbe Euro na kotačima

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 084-226287
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
22/09/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Real grupa d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 57210097686
Poštanska adresa: Ljudevita posavskog 31
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: sanja@realgrupa.com
Telefon: +385 14650070
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 14 500 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 14 500 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/09/2022