Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 527550-2017

30/12/2017    S250

Hrvatska-Zagreb: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2017/S 250-527550

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske autoceste d.o.o., Društvo za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Nacionalni registracijski broj: 57500462912
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Biserka Lacković
E-pošta: biserka.lackovic@hac.hr
Telefon: +385 14694622
Telefaks: +385 14694743
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hac.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0027766
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje autocesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, dionica Selce – Novi Vinodolski, I faza –obilaznica Novog Vinodolskog

Referentni broj: J95/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, dionica Selce – Novi Vinodolski, I faza –obilaznica Novog Vinodolskog.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 100 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, Širolina 4.

II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, dionica Selce – Novi Vinodolski, I faza –obilaznica Novog Vinodolskog.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo predloženih stručnjaka / Ponder: 60 BODOVA
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 40 BODOVA
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 100 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kako je traženo točkom 4.1. Knjige 1 dokumentacije o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/02/2018
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 07/05/2018
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/02/2018
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, Širolina 4.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/12/2017