Dostawy - 527565-2019

07/11/2019    S215

Polska-Szamotuły: Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

2019/S 215-527565

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 199-483072)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP-381-51/2019
Adres pocztowy: ul. Sukiennicza 13
Miejscowość: Szamotuły
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 64-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Stróżyk
E-mail: przetargi@szamotuly.med.pl
Tel.: +48 612927118
Faks: +48 616425996
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szamotuly.med.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia na potrzeby nowego sprzętu

Numer referencyjny: ZP-381-51/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33150000 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Demontaż istniejącego tomografu i złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu dalszej odsprzedaży,

2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie projektu osłon stałych (zgodnie z załącznikiem nr 16 – zasady adaptacji pomieszczeń) – jeżeli jest wymagane.

3. Transport i wniesienie sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia.

4. Adaptacja pomieszczeń zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją projektową i projektem osłon stałych – jeżeli jest wymagane.

6. Montaż i instalacja sprzętu.

7. Podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem (sprzęt ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS; sprzęt wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS/RIS). Zamawiający do podłączenie przeznaczy posiadane licencje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 199-483072

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 11:10
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 11:10
VII.2)Inne dodatkowe informacje: