Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 527565-2019

07/11/2019    S215

Polska-Szamotuły: Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

2019/S 215-527565

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 199-483072)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP-381-51/2019
Adres pocztowy: ul. Sukiennicza 13
Miejscowość: Szamotuły
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 64-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Stróżyk
E-mail: przetargi@szamotuly.med.pl
Tel.: +48 612927118
Faks: +48 616425996
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szamotuly.med.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia na potrzeby nowego sprzętu

Numer referencyjny: ZP-381-51/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33150000 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Demontaż istniejącego tomografu i złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu dalszej odsprzedaży,

2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie projektu osłon stałych (zgodnie z załącznikiem nr 16 – zasady adaptacji pomieszczeń) – jeżeli jest wymagane.

3. Transport i wniesienie sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia.

4. Adaptacja pomieszczeń zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją projektową i projektem osłon stałych – jeżeli jest wymagane.

6. Montaż i instalacja sprzętu.

7. Podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem (sprzęt ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS; sprzęt wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS/RIS). Zamawiający do podłączenie przeznaczy posiadane licencje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 199-483072

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 11:10
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 11:10
VII.2)Inne dodatkowe informacje: