Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 527609-2022

27/09/2022    S186

België-Brussel: Recruteringsdiensten

2022/S 186-527609

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 171-484858)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Overheidspersoneel
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16900
Postadres: Havenlaan 88
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: ine.vanherck@vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be/personeelsbeleid
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456858

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het ondersteunen van in-, door- en uitstroom van personeelsleden van de Vlaamse overheid: assessment en development centers

Referentienummer: AGO-2022013-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79600000 Recruteringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor het ondersteunen van in-, door- en uitstroom van personeelsleden van de Vlaamse overheid: instrumenten. In het bijzonder wordt hieronder begrepen het uitvoeren van selectieprocedures met assessment centers en development centers.

CPV-code: 79600000 – Rekruteringsdiensten

Voor een verdere beschrijving van de opdracht, zie hoofdstuk III. Technische voorschriften van het bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 171-484858

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vraag en antwoord bij het bestek.