Services - 527692-2021

18/10/2021    S202

Poland-Ozorków: Refuse and waste related services

2021/S 202-527692

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Ozorków
Postal address: ul. Wigury 14
Town: Ozorków
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 95-035
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Szamałek
E-mail: gmina@ug-ozorkow.pl
Telephone: +48 422771444
Fax: +48 422771449
Internet address(es):
Main address: http://www.ug-ozorkow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.ugozorkow.nv.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://sidaspzp.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozorków

Reference number: RŚ.272.7.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie:

1) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków (zwanej dalej Gminą) oraz z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, w zakresie ochrony zdrowia i ppoż.,

2) wyposażenie, odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej (zwanego dalej Punktem).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL712 Łódzki
Main site or place of performance:

gmina Ozorków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie:

1) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków (zwanej dalej Gminą) oraz z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, w zakresie ochrony zdrowia i ppoż.,

2) wyposażenie, odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej (zwanego dalej Punktem).

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje zmieszane

i selektywnie zbierane odpady komunalne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko odpady komunalne, przez które rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (zgodnie z definicją podaną w ustawie z 14 grudnia 2012r. o odpadach).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ustawy PZP, tzn. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy, w wysokości 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ozorków, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021r. poz. 888), zawierające co najmniej kody odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 02 15*, 16 02 16, 16 80 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 23*, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99,

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2021r. poz. 779 ze zmianami) w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem oraz w zakresie zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 400.000,00 zł przez cały okres obowiązywania umowy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie lub wykonywanie co najmniej dwóch usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w ilości łącznie odebranych odpadów komunalnych o masie co najmniej 3.000,00 Mg rocznie każda usługa,

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej:

1) bazę magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Ozorkowa, na terenie do którego wykonawca posiada tytuł prawny,

2) 2 pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników/kontenerów (również worki) o pojemnościach zgodnie z przedmiotem zamówienia,

3) 2 pojazdów przystosowanych do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych (pojemniki zbiorcze oraz worki), w tym co najmniej 1 wyposażony w HDS,

4) 1 pojazdu bez funkcji kompaktującej do odbierania odpadów, którego rozmiary i techniczne parametry pozwolą na odbieranie odpadów z bardzo wąskich gruntowych ulic na terenie m.in. miejscowości Sokolniki-Las oraz Katarzynów, gdzie niektóre ulice mają szerokość maksymalnie od 2 do 3,5 m.

Baza magazynowo - transportowa oraz ww. pojazdy powinny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz. 122).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia umowy w tym zakres zmian umowy zawiera wzór umowy (projekt) stanowiący załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:15
Place:

Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby upoważnione oraz procedura otwarcia zgodnie z warunkami SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartał 2022r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Złożenie oferty zgodnie z warunkami SWZ. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określono w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie - Prawo zamówień publicznych. Informacje w tym zakresie umieszczone zostały przez Zamawiającego również w SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2021