29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 527761-2023

01/09/2023    S168

Polska-Siechnice: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2023/S 168-527761

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Siechnice
Krajowy numer identyfikacyjny: 931935129
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 12
Miejscowość: Siechnice
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 55-011
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Tulejko
E-mail: zp@umsiechnice.pl
Tel.: +48 717860921
Faks: +48 717860907
Adresy internetowe:
Główny adres: http://siechnice.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.siechnice.gmina.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rewitalizacja parku w miejscowości Sulęcin w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, gmina Siechnice

Numer referencyjny: BZP.271.67.2023.M.S.
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Rewitalizacja parku w miejscowości Sulęcin w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przedmiotem zamówienia jest III etap rewitalizacji parku znajdującego się przy ulicach: Akacjowej i Wierzbowej, polegający na urządzaniu wybranych terenów zieleni. Zadanie nie obejmuje zbiornika wodnego (stawu) zlokalizowanego w obrębie parku. Rewitalizację parku w Sulęcinie wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie

i z podziałem na etapy opisane poniżej.

Zamawiający zwraca uwagę na omyłkę pisarską w tytule dokumentacji projektowej,

w której lokalizację parku podano przy ul. Parkowej. Omyłka pisarska dotyczy także nazwy miejscowości.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia obejmuje tylko część zadań opisanych w dokumentacji projektowej, w szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

Roboty przygotowawcze, w tym pielęgnacja drzew i utylizacja biomasy

Posadzenie drzew.

W ramach zadania zrealizowane będą następujące prace ujęte w kolejne etapy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03451000 Rośliny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Rewitalizacja parku w miejscowości Sulęcin w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przedmiotem zamówienia jest III etap rewitalizacji parku znajdującego się przy ulicach: Akacjowej i Wierzbowej, polegający na urządzaniu wybranych terenów zieleni. Zadanie nie obejmuje zbiornika wodnego (stawu) zlokalizowanego w obrębie parku. Rewitalizację parku w Sulęcinie wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie

i z podziałem na etapy opisane poniżej.

Zamawiający zwraca uwagę na omyłkę pisarską w tytule dokumentacji projektowej,

w której lokalizację parku podano przy ul. Parkowej. Omyłka pisarska dotyczy także nazwy miejscowości.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia obejmuje tylko część zadań opisanych w dokumentacji projektowej, w szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

Roboty przygotowawcze, w tym pielęgnacja drzew i utylizacja biomasy

Posadzenie drzew.

W ramach zadania zrealizowane będą następujące prace ujęte w kolejne etapy:

Etap 1:

Prace przygotowawcze, w szczególności:

roboty pomiarowe

pielęgnacja 23 sztuk drzew

utylizacja biomasy

Etap 2:

Urządzanie wybranych terenów zieleni, w szczególności:

sadzenie 8 sztuk drzew

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów przedkłada dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

1) wykaże się, że należycie wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj: minimum 2 usługi polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni na kwotę nie mniejsza niż 50 000,00 zł brutto każde zadanie.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

2) dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług lub kontrolę jakości tj.: Inspektor nadzoru dendrologicznego - osoba posiadająca uprawnienia w zakresie dendrologii, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów na kierunku przyrodniczym lub inspektora terenów zieleni, inspektora nadzoru dendrologicznego, udokumentowane świadectwem lub certyfikatem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/12/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2023
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2023