Dienstleistungen - 527764-2019

07/11/2019    S215

Danmark-Vejen: Indsamling af affald

2019/S 215-527764

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Nørregade 11, 2 sal
By: Vejen
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Buhl
E-mail: habu@vejen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/115684952.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.vejenkom.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/115684952.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/115684952.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Husstandsindsamling af dagrenovation og genbrug 2021-2027

Sagsnr.: 19/12741
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indsamling og transport af dagrenovation og genbrug.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90512000 Transport af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Vejen Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter husstandsindsamling i Vejen Kommune af henholdsvis madaffald, restaffald og genbrug fra samtlige helårsboliger, sommerhuse og institutioner samt dagrenovationslignende affald fra virksomheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2021
Slut: 28/02/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Vejen Kommune gives option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 1 år ad gangen i op til 3 år frem til den 28.2.2030.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på alternativt brændstof til indsamlingskøretøjerne:

Ordregiver ønsker som option tilbud baseret på, at de anvendte indsamlingskøretøjer benytter alternative drivmidler til både driftslinjen og komprimatordelen, for eksempel gas og/eller el.

Option på husstandsindsamling af tekstiler:

Ordregiver gives option på i løbet af entrepriseperioden at indføre husstandsindsamling af tekstiler til genanvendelse, hvor tekstiler afleveres i en pose på låget af genbrugsbeholderen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

- Tilbudsgiver skal være i besiddelse af en tilladelse til godskørsel for fremmed regning,

- Tilbudsgiver skal være registreret som transportør i ADR (Affaldsdataregistret).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Virksomhedens samlede egenkapital for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår skal være positiv.

Virksomhedens soliditetsgrad for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår skal være positiv.

Virksomhedens specifikke omsætning for de seneste 3 år skal være mindst samme størrelse, som tilbudssummen.

Virksomhedens resultat før skat på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, skal være positivt mindst 2 af de 3 seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der vedlægges referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige ydelser, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Listen skal indeholde beskrivelse af ydelserne med angivelse af antal husstande, indsamlet affaldstype og leverancernes volumen i ton samt oplysninger om kunde med angivelse af kontaktperson.

Opgaver udført for Vejen Kommune må indgå som reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en kørsel af samme størrelsesorden, svarende til mindst 60% af den udbudte opgave.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/07/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/12/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2019