Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 527801-2022

27/09/2022    S186

România-Constanța: Imprimate nefalsificabile

2022/S 186-527801

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: RAJA S.A CONSTANTA
Număr naţional de înregistrare: r1890420
Adresă: Strada: Călăraşi, nr. 22-24
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900590
Țară: România
Persoană de contact: MARIA BOGHICI
E-mail: maria.boghici@rajac.ro
Telefon: +40 726738616
Fax: +40 241662577
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rajac.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100156579
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

IMPRIMATE NEFALSIFICABILE (BONURI VALORICE CARBURANTI)

Număr de referinţă: BA2/2022/29
II.1.2)Cod CPV principal
22450000 Imprimate nefalsificabile
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitionarea de bonuri valorice pentru carburanti in scopul asigurarii functionarii mijloacelor auto si utilajelor din dotarea RAJA SA.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari: 15 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Intrebarile se vor posta in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari”

Termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari depuse cu respectarea termenului limita stabilit in invitatia de participare: in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 20 798 250.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Locul principal de livrare

RAJA SA – Magazia Centrala, str Oborului nr 51, Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia a 825.000 file bonuri valorice pentru carburanti

- Estimarea cantitatilor minime si maxime pentru acordul cadru: 700.000 file minim, 825.000 file maxim;

- Estimarea cantitatilor minime si maxime pentru contractele subsecvente: 350.000 file minim, 412.500 file maxim;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Numar statii distributie la nivel national / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la Art.177, Art.178 si Art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa distinct cata un DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti), cu informatiile aferente situatiei lor.

- Se vor declara toti reprezentantii legali ai operatorului economic, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC.

- Daca este cazul, se vor declara si persoanele împuternicite să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziție, caz in care se va atasa imputernicire completata (conform Formular nr. 1)

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Documente justificative:

 Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC;

 Pentru sediul principal: certificat constatator emis de Primarie privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local (la momentul depunerii acestuia). Pentru sediile secundare: declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor la bugetul local;

 Pentru sediul principal: certificat constatator emis de Administratia Financiara privind lipsa datoriilor restante cu privire la contributiile la bugetul general consolidat (la momentul depunerii acestuia); Pentru sediile secundare: declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a contributiilor la bugetul general consolidat;

 Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la Art. 179 (2), Art. 180 (2), Art. 184 din legea 99/2016;

Documentele justificative in cazul ofertantilor straini sunt: certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva unde acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta. Documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana. Referitor la certificatele constatatoare pe care operatorul economic le va depune pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate, prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Nota: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la Art. 177, Art.178 şi Art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile Art. 184 din legea 99/2016.

2. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de Art. 73 din Legea 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Operatorii participanti la procedura (ofertanti, asociati, tertii sustinatori si subcontractanti) vor completa cate un DUAE distinct, cu informatiile aferente situatiei lor.

Persoanele care dețin funcții de decizie in RAJA S.A. implicate in procedura de atribuire sunt:

Nume si prenume Functia

Presura Aurel Director General

Moise Octavia Director Economic

Florea Tudor Adrian Director Tehnic

Budes Maria Director Juridic

Boghici Maria Sef Serviciu Achizitii

Tudose Madalina Daniela Sef Birou J.D.A.M.C.D.

Dumitrache Nicoleta Control Financiar Preventiv

Popa Ion Sef Birou Achizitii 2

Se vor depune de catre operatorii economici participanti la procedura, odata cu DUAE, urmatoarele documente:

 Formular nr. 1 – Imputernicire, dupa caz.

 Formular nr. 2 – Declaratie neincadrare in prevederile Art. 73 din Legea 99/2016.

 Formular nr. 3 – Acordul de asociere (dupa caz, in cazul unei Asocieri). Se va prezenta numai de catre liderul de asociere. Ofertantul declarat castigator va prezenta la semnarea contractului Acordul de Asociere in original, semnat si stampilat de toate partile, care se va constitui in anexa la contract.

 Formular nr. 4 – Angajament ferm al tertului sustinator privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici (in cazul in care care se apeleaza la tert sustinator). Documentele transmise ofertantului de catre terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate împreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE și se vor constitui în anexe la angajamentul ferm. Ofertantul declarat castigator va prezenta la semnarea contractului Angajamentul ferm si documentele de sustinere in original, semnate si stampilate de toate partile, care se vor constitui in anexa la contract.

Se va depune, odata cu DUAE, dupa caz, acordul de subcontractare in care ofertantii vor prezenta categoriile partile din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

Ofertantul declarat castigator va prezenta la semnarea contractului, acordul de subcontractare in original, semnat si stampilat de toate partile, care se va constitui in anexa la contract. Subcontractanţii propuşi în ofertă sau implicaţi/declaraţi ulterior semnării contractului trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca au in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa in DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertanti, asociati si subcontractanti), cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Documentele justificative:

- Pentru persoane juridice romane/straine: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/alte documente echivalente, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN).

Prin depunerea certificatului constatator ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului.

- Pentru persoane fizice romane/straine: prezentarea documentelor care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, furnizarea produselor ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).

Prin depunerea documentelor ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului.

Documentele care dovedesc o formă de înregistrare ca persoana juridica/fizica, vor fi în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit si se vor prezenta de ofertant/asociat/subcontractant pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generalaSe specifica cifra de afaceri anuala generala pentru anul 2021. Cifra de afaceri anuala generala pentru anul 2021 trebuie sa fie egala sau mai mare cu 8.000.000,00 lei. Această cerință a fost formulată in baza Legii 99/2016 art 188 (2) lit a. Cerința impusă a tinut cont de respectarea principiilor proportionalitatii, conform Legii 99/2016, Art. 2 alin (2), lit e).In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti in conformitate cu prevederile Art. 196 din Legea 99/2016, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor (Formular nr 4). In conformitate cu Art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de Art. 177, Art. 178 si Art. 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.1. Proportia de subcontractareIn cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a preciza in oferta sa denumirea subcontractantilor, datele de recunoastere ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.2. Informatii privind asocierea:Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual sau in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun Ia procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, precum și cea privind situația economică și financiară, se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta solicta ca aceștia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului. Entitatea contractanta solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o forma juridica pentru executarea in mod corespunzator a contractului. In cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, în condițiile Legii 99/2016.3. Informatii privind tertul/tertii sustinatori: In cazul în care ofertantul își demonstrează situația economică și financiară, respectiv capacitatea tehnică și profesională, invocând suportul unui/unor terț/terți, în condițiile Legii 99/2016 privind achizitiile sectoriale, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al tertului, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziția ofertantului resursele invocate. In cazul in care subcontractanții pe a căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. Entitatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarelecondiţii:- terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;- ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/asociat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Aceste documente sunt: - Situatia financiara pentru anul 2021, vizata si inregistrata de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta, dupa caz: -angajamentul ferm al tertului sustinator, completat conform Formular nr. 4 - Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului.- documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul in care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.- DUAE pentru tertul/tertii sustinator(i)Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Ofertantii vor prezenta dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantii vor prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acestia are implementat un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala(e) ce fac obiectul contractului. Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre ofertanti cu informaţii relevante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea/activităţile principală(e) ce fac obiectul contractului. - alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea/activităţile principală(e) ce fac obiectul contractului, pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit, conform Art. 195, alin. 3 din Legea 99/2016. In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare este in cuantum de 70.000,00 lei. Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertelor, perioada de valabilitate a garantiei va fi prelungita in mod corespunzator. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin una dintre modalitatile prevazute la Art 164 alin 4 din Legea 99/2016 (cu modificarile si completarile aduse de Legea 208/2022). in cazul in care ofertantii opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar, garantia se va vira in contul RAJA SA cu nr. RO36 RNCB 0114 0149 3735 0001, deschis la BCR Sucursala Constanta); Instrumentul de garantare sau dovada virarii garantiei de participare se transmit in SEAP semnate electronic impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Garantia de buna executie este 5% din pretul contractului subsecvent fara T.V.A. si se constituie in termenul prevazut la Art. 45 din HG 394/2016. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin una dintre modalitatile prevazute la Art 164 alin 4 din Legea 99/2016 (cu modificarile si completarile aduse de Legea 208/2022). In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea contractului, contractantul are obligatia de a completa garantia in corelatie cu noua valoare a contractului.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/11/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/02/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/11/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au punctaje egale, entitatea contractanta va solicita reofertarea propunerii financiare, iar castigatoare va fi desemnata oferta financiara cea mai scazuta si care obtine punctajul total cel mai mare. Clarificarile la documentatia de atribuire se vor solicita de ofertanti prin intermediul SEAP, iar raspunsurile la clarificari se vor posta de entitatea contractanta in SEAP. Avand in vedere faptul că începând cu data de 08.04.2019 în SEAP a fost integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa individual DUAE in SEAP, conform instructiunilor date de ANAP si a Ghidului de utilizare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform Art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016). Documentele justificative prezentate trebuie sa contina informatiile declarate/asumate prin DUAE. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor art 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: DIRECTIA JURIDICA A RAJA S.A.
Adresă: str.Calarasi nr.22-24
Localitate: Constanta
Cod poștal: 900590
Țară: România
Fax: +40 241662577
Adresă internet: www.rajac.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2022