Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 527809-2022

Submission deadline has been amended by:  589216-2022
27/09/2022    S186

die Slowakei-Bratislava: Busse für den öffentlichen Verkehr

2022/S 186-527809

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nationale Identifikationsnummer: 00492736
Postanschrift: Olejkárska 1
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81452
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Mgr. Tatiana Elanová
E-Mail: elanova.tatiana@dpb.sk
Telefon: +421 259501528
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dpb.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435153
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435153
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup autobusov dĺžkovej kategórie 18m s CNG pohonom

Referenznummer der Bekanntmachung: NL 9/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 150 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) mestských autobusov s CNG pohonom, s celkovou obsaditeľnosťou min. 120 cestujúcich a dĺžkou min. 17,5 metrov a max. 18,8 metrov vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 52 500 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34121400 Niederflurbusse
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)
30232000 Peripheriegeräte
35125300 Sicherheitskameras
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Miestom dodania predmetu zákazky bude vozovňa (depo) obstarávateľskej organizácie na území hlavného mesta SR Bratislavy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 150 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) mestských autobusov s CNG pohonom, s celkovou obsaditeľnosťou min. 120 cestujúcich a dĺžkou min. 17,5 metrov a max. 18,8 metrov vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Viac uvedené v SP v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Prevádzkové náklady na spotrebu energie / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Prevádzkové náklady na emisie / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Chladiaci výkon klimatizácie pre cestujúcich / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Súhrnný objem kompresorov klimatizácie pre cestujúcich / Gewichtung: 3
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 52 500 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP - integrovaný regionálny operačný program alebo iný operačný program pre dané programové obdobie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Obstarávateľská organizácia uplatňuje podmienky pre účasť, a to podľa § 32 ods. 1, § 33 ods. 1 písm. a), § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Opis kritérií a ich použitie sú bližšie špecifikované v SP.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zábezpeka je stanovená vo výške 500 000,- EUR.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/10/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/10/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otváranie ponúk sa uskutoční v sídle obstarávateľskej organizácie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Na otváraní ponúk, t.j. na sprístupnení elektronických ponúk v IS EVO, sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa pred otváraním ponúk preukáže predmetným splnomocnením a preukazom totožnosti.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Jedná sa o verejné obstarávanie so sociálnym a environmentálnym aspektom.

1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).

2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484). Obstarávateľská organizácia neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

5. Obstarávateľská organizácia je oprávnená vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

6. Ďalšie podmienky obstarávateľskej organizácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

7. Obstarávateľská organizácia v aktuálnom prípade aplikuje na toto verejné obstarávanie možnosť vylúčenia

uchádzača/ov v zmysle §40 ods.6 písm. g) ZVO.

8. Obstarávateľská organizácia v zmysle § 56 ods. 12 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpiť k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022