Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 527809-2022

Submission deadline has been amended by:  589216-2022
27/09/2022    S186

Slovensko-Bratislava: Autobusy verejnej dopravy

2022/S 186-527809

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00492736
Poštová adresa: Olejkárska 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81452
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
E-mail: elanova.tatiana@dpb.sk
Telefón: +421 259501528
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.dpb.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435153
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435153
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.6)Hlavná činnosť
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup autobusov dĺžkovej kategórie 18m s CNG pohonom

Referenčné číslo: NL 9/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
34121100 Autobusy verejnej dopravy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 150 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) mestských autobusov s CNG pohonom, s celkovou obsaditeľnosťou min. 120 cestujúcich a dĺžkou min. 17,5 metrov a max. 18,8 metrov vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 52 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34121400 Autobusy s nízkou podlahou
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
30210000 Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30232000 Periférne vybavenie
35125300 Bezpečnostné kamery
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom dodania predmetu zákazky bude vozovňa (depo) obstarávateľskej organizácie na území hlavného mesta SR Bratislavy.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 150 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) mestských autobusov s CNG pohonom, s celkovou obsaditeľnosťou min. 120 cestujúcich a dĺžkou min. 17,5 metrov a max. 18,8 metrov vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Viac uvedené v SP v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Prevádzkové náklady na spotrebu energie / Relatívna váha: 6
Kritérium kvality - Názov: Prevádzkové náklady na emisie / Relatívna váha: 3
Kritérium kvality - Názov: Chladiaci výkon klimatizácie pre cestujúcich / Relatívna váha: 3
Kritérium kvality - Názov: Súhrnný objem kompresorov klimatizácie pre cestujúcich / Relatívna váha: 3
Cena - Relatívna váha: 85
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 52 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP - integrovaný regionálny operačný program alebo iný operačný program pre dané programové obdobie.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Obstarávateľská organizácia uplatňuje podmienky pre účasť, a to podľa § 32 ods. 1, § 33 ods. 1 písm. a), § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4)Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií:

Opis kritérií a ich použitie sú bližšie špecifikované v SP.

III.1.6)Požadované zábezpeky a záruky:

Zábezpeka je stanovená vo výške 500 000,- EUR.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/10/2022
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 28/10/2022
Miestny čas: 10:15
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční v sídle obstarávateľskej organizácie.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk, t.j. na sprístupnení elektronických ponúk v IS EVO, sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa pred otváraním ponúk preukáže predmetným splnomocnením a preukazom totožnosti.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Jedná sa o verejné obstarávanie so sociálnym a environmentálnym aspektom.

1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).

2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484). Obstarávateľská organizácia neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

5. Obstarávateľská organizácia je oprávnená vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

6. Ďalšie podmienky obstarávateľskej organizácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

7. Obstarávateľská organizácia v aktuálnom prípade aplikuje na toto verejné obstarávanie možnosť vylúčenia

uchádzača/ov v zmysle §40 ods.6 písm. g) ZVO.

8. Obstarávateľská organizácia v zmysle § 56 ods. 12 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpiť k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/09/2022