Dienstleistungen - 527859-2020

04/11/2020    S215

Polen-Dąbrowa Górnicza: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2020/S 215-527859

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dąbrowa Górnicza
Postanschrift: ul. Graniczna 21
Ort: Dąbrowa Górnicza
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wydział Infrastruktury Miejskiej Olga Draganowska-Ćmak
E-Mail: odraganowska@dabrowa-gornicza.pl
Telefon: +48 322956861
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów zlokalizowanych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.WIF.271.4.37.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług:

I. W okresie letnim od 1 kwietnia do 31 października każdego roku na przestrzeni trwania umowy utrzymania dróg (w tym dróg wewnątrzosiedlowych) – wykaz dróg do letniego utrzymania stanowią załączniki nr 1 i 7 do umowy.

II. W okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca każdego roku na przestrzeni trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1. akcji czynnej;

2. akcji biernej III.

Prac dodatkowych wchodzących w zakres przedmiotu całego zadania.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 46 070 400.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) o wartości zamówienia powyżej 214 000,00 EUR. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług:

I. W okresie letnim od 1 kwietnia do 31 października każdego roku na przestrzeni trwania umowy utrzymania 385.654. km dróg (w tym 15.383 km dróg wewnątrzosiedlowych) – wykaz dróg do letniego utrzymania stanowią załączniki nr 1 i 7 do umowy.

1. W zakresie letniego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do czynności opisanych w pkt 3.3.I.1 SIWZ.

II. W okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca każdego roku na przestrzeni trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1. akcji czynnej opisanej w pkt 3.3 II.1.1. SIWZ.

2. akcji biernej opisanej w pkt.3.3 II.2.1–2.3. SIWZ.

III. Prace dodatkowych opisanych w pkt 3.3.III.1–3 SIWZ.

IV. Wykonawca w trakcie trwania całej umowy zobowiązany jest posiadać:

1. Bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Miejskiego przy ul. Granicznej 21 w Dąbrowie Górniczej. Baza magazynowo-transportowa spełniającą warunki opisane w pkt. 3.3.IV.1 SIWZ.

2. Elektroniczną stację meteorologiczną zlokalizowaną na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza opisaną w pkt 3.3.IV.2 SIWZ.

V. Zamawiający w każdym czasie może dokonać kontroli bazy magazynowo-transportowej, sprzętu wykazanego do realizacji zamówienia oraz elektronicznej stacji meteorologicznej. W trakcie kontroli Wykonawca okaże pojazdy co najmniej w ilości i o parametrach zadeklarowanych w ofercie (w razie potrzeby także niezbędne dokumenty np. dowody rejestracyjne, certyfikaty). Na czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić liczbę pojazdów o określonych parametrach technicznych, jak w złożonej ofercie.

VI. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 15 października każdego roku na przestrzeni trwania umowy do zabezpieczenia odpowiedniej ilości następujących środków zapewniających prawidłową realizację zadania w okresie zimowym:

a) Na terenie bazy magazynowo-transportowej dysponować zapasem w ilości 2 000 Mg chlorku sodu (soli).

b) Na terenie bazy magazynowo-transportowej dysponować zapasem w ilości 200 Mg piasku.

c) Na terenie bazy magazynowo-transportowej dysponować zapasem w ilości 4 Mg posypki zimowej stosowanej do nawierzchni, o której mowa w pkt III załącznika nr 12 do umowy.

VII. Wszystkie osoby skierowane do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy (osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz.U. 2019.1040 t.j. z późn. zm.) będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia.

VIII. Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu letniego i/lub zimowego utrzymania dróg w przypadku:

1. Remontu drogi i wyłączenia jej z użytkowania do czasu zakończenia prac poprzez pomniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie o ilość dni i kilometrów dróg na których trwał remont.

2. Przejęcia drogi w zarząd przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w związku ze zmianą kategorii utrzymywanej drogi zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

IX. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie w sposób zgodny z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

X. Aspekt ekologiczny zamówienia

1. Zamawiający wymaga by usługi będące przedmiotem zamówienia były realizowane przez Wykonawcę stosującego praktyki, procedury, procesy i zasoby służące utrzymaniu ciągłego doskonalenia skuteczności polityki środowiskowej oraz zarządzania aspektami środowiskowymi w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Ciąg dalszy opisu w sekcji VI.4.3 pkt VI.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 146-359628
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów zlokalizowanych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Starocmentarna 2
Ort: Dąbrowa Górnicza
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-300
Land: Polen
E-Mail: sekretariat.dabrowa@alba.com.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 46 070 400.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Zimowe i letnie utrzymanie części dróg i chodników.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykon., a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zam. przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/10/2020