Servicios - 527901-2019

Submission deadline has been amended by:  587472-2019
07/11/2019    S215

Polonia-Varsovia: Servicios de programación de software y de consultoría

2019/S 215-527901

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Dirección postal: ul. Wspólna 2/4
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-926
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Błońska
Correo electrónico: zamowienia@miir.gov.pl
Fax: +48 222738922
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zamowienia.miir.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zamowienia.miir.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług przeniesienia, utrzymania, wsparcia technicznego, budowy, rozwoju i asysty oraz szkoleń dla systemów informatycznych Zamawiającego

Número de referencia: BDG-V.2613.14.2019.KB
II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeniesienia, utrzymania, wsparcia technicznego, budowy, rozwoju i asysty oraz szkoleń dla systemów informatycznych Zamawiającego.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

.

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.

.

Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72300000 Servicios relacionados con datos
72400000 Servicios de Internet
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeniesienia, utrzymania, wsparcia technicznego, budowy, rozwoju i asysty oraz szkoleń dla systemów informatycznych zamawiającego, w tym:

• Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych,

• Systemu ZUS,

• Systemu Zarządzania Dostępem,

• Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji,

• Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS,

• Systemu ZUS EFS,

• Systemu Zarządzania Dostępem EFS,

• Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji EFS

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda aby na cały okres świadczenia usług wsparcia technicznego Wykonawca skierował do wykonywania zamówienia w zakresie czynności pracownika wsparcia technicznego osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.miir.gov.pl/

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Rozszerzenie zespołu projektowego / Ponderación: 18
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu ponad minimum wymagane w SIWZ / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej / Ponderación: 7
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Opcje zostały szczegółowo opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł) na warunkach określonych w Rozdziale 7 SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy (numeracja zgodna z SIWZ):

5.1 nie podlegają wykluczeniu,

5.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

5.2.2.1 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

5.2.2.2 w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca osiągnął minimalny roczny obrót netto w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) w każdym roku obrotowym. Przez obrót Zamawiający rozumie wszystkie należności brutto, które stanowią zapłatę za sprzedaż produktów i usług pomniejszone o należny podatek.

Uwaga: Do przeliczenia wysokości środków finansowych lub granicy zdolności kredytowej lub wysokości rocznego obrotu, występujących w innych walutach niż PLN zamawiający zastosuje średni kurs tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W wypadku braku publikacji kursu w tym dniu, do przeliczenia zamawiający zastosuje kurs danej waluty z najbliższego dnia poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

.

5.2.3 zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:

5.2.3.1 co najmniej dwie usługi, z których każda spełnia nw. wymagania:

Polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu informatycznego (tj. obejmowała koszty budowy systemu i jego rozbudowy bez kosztów utrzymania, wsparcia technicznego, sprzętu i licencji) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), działającego w sieci Internet lub sieci rozległej (WAN), wykorzystującego usługi sieciowe (Web Services) i opartego na bazie danych;

5.2.3.2 co najmniej dwie usługi, z których każda spełnia łącznie nw. wymagania:

a) była o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) bez kosztów budowy systemu i jego rozbudowy oraz bez sprzętu i licencji,

b) polegała na świadczeniu usługi utrzymania (obejmującej co najmniej wsparcie techniczne i bieżące naprawianie błędów) systemu informatycznego, działającego w sieci Internet lub sieci rozległej (WAN), wykorzystującego usługi sieciowe (Web Services) i opartego na bazie danych oraz użytkowanego przez co najmniej 20000 zarejestrowanych użytkowników (tj. użytkowników, którzy posiadają indywidualne konta w systemie), zapewniając funkcjonowanie, bezpieczeństwo i dostępność systemu,

c) była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy.

Uwaga: W przypadku usługi będącej w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie zakresu, wartości, czasu trwania usługi, liczby użytkowników, liczby systemów informatycznych dotyczą części umowy już zrealizowanej (od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do dnia upływu terminu składania ofert).

5.2.3.3 Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.2.3.1 i 5.2.3.2 poprzez wykazanie dwóch usług, z których każda spełnia wszystkie wymagania określone łącznie w pkt 5.2.3.1 i 5.2.3.2.

[Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków ciąg dalszy zapisów w Sekcji III.1.2]

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

[Ciąg dalszy zapisów z Sekcji III.1.1 Ogłoszenia (numeracja zgodna z SIWZ)]:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w składzie zespołu projektowego, wyznaczonego do wykonania niniejszego zamówienia, co najmniej:

5.2.3.4 jedną osobą pełniącą rolę Kierownika projektu, która spełnia łącznie nw. wymagania:

a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła rolę kierownika projektu w przynajmniej w dwóch projektach polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu systemów informatycznych (tj. obejmujących koszty budowy systemu i jego rozbudowy bez kosztów utrzymania, wsparcia technicznego, sprzętu i licencji) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych),

b) posiada wiedzę w zakresie metodyk/metod zarządzania projektami potwierdzoną dwoma różnymi certyfikatami (z dwóch różnych metodyk/metod), jednym co najmniej na poziomie podstawowym (Foundation) i przynajmniej jednym na poziomie zaawansowanym (Practitioner) z listy niżej wymienionych certyfikatów zarządzania projektami: PMP, Agile PM, PRINCE2/ PRINCE2 AGILE, ITIL, Lean Six Sigma, PmBok, SCRUM lub innych równoważnych certyfikatów wydanych przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów;

5.2.3.5 jedną osobą pełniącą rolę Administratora systemu, która spełnia łącznie nw. wymagania:

a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej jednego roku była administratorem każdego z następujących systemów: Windows Server, MS ADFS, Linux, bazą danych MS SQL lub Oracle. Zamawiający wymaga aby wskazana osoba posiadała minimum roczne doświadczenie odrębnie dla każdego z w/w systemów,

b) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w projektowaniu, implementowaniu i wdrażaniu co najmniej dwóch systemów informatycznych o co najmniej równej złożoności co System referencyjny zdefiniowany przez zamawiającego w pkt 5.2.3.15, wdrożonych przed upływem terminu składania ofert;

5.2.3.6 jedną osobą pełniącą rolę Architekta systemu, która spełnia łącznie nw. wymagania:

a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję głównego architekta w co najmniej dwóch systemach informatycznych opartych na platformie ASP.NET lub J2EE, o co najmniej równej złożoności co System referencyjny zdefiniowany przez zamawiającego w pkt 5.2.3.15, wdrożonych przed upływem terminu składania ofert. Jako główny architekt odpowiadała za opracowywanie założeń i architektury w/w systemów informatycznych,

b) posiada znajomość obecnych technologii i nowych trendów w obszarach IT ze szczególnym uwzględnieniem architektury w chmurze i mikroserwisów;

5.2.3.7 jedną osobą pełniącą rolę Głównego analityka / Projektanta, która spełnia łącznie nw. wymagania:

a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w charakterze analityka lub projektanta w budowie co najmniej dwóch systemów z wykorzystaniem techniki modelowania UML o co najmniej równej złożoności co System referencyjny zdefiniowany przez zamawiającego w pkt 5.2.3.15, wdrożonych przed upływem terminu składania ofert. Jako analityk/projektant przeprowadziła analizy wymagań użytkowników w w/w systemach,

b) posiada znajomość modelowania procesów za pomocą notacji BPMN;

[Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków ciąg dalszy zapisów w poniżej]

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

[Ciąg dalszy zapisów z Sekcji III.1.2 Ogłoszenia (numeracja zgodna z SIWZ)]:

5.2.3.8 czterema osobami pełniącymi rolę Programistów, w tym:

a) dwiema osobami, z których każda w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w charakterze programisty w budowie co najmniej dwóch systemów informatycznych w środowisku ASP.NET, o co najmniej równej złożoności co System referencyjny zdefiniowany przez zamawiającego w pkt 5.2.3.15, wdrożonego przed upływem terminu składania ofert,

b) dwiema osobami, z których każda w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w charakterze programisty w budowie co najmniej dwóch systemów informatycznych, o co najmniej równej złożoności co System referencyjny zdefiniowany przez zamawiającego w pkt 5.2.3.15, wdrożonego przed upływem terminu składania ofert;

5.2.3.9 jedną osobą pełniącą rolę Specjalisty ds. bezpieczeństwa IT, która w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert była odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa co najmniej dwóch systemów informatycznych udostępnianych przez Internet, każdy przez okres co najmniej dwóch lat;

5.2.3.10 jedną osobą pełniącą rolę Specjalisty ds. jakości oprogramowania, która spełnia łącznie nw. wymagania:

a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła jako specjalista ds. jakości oprogramowania w realizacji co najmniej trzech systemów informatycznych,

b) posiada certyfikat ISTQB lub równoważny minimum na poziomie Foundation.

5.2.3.11 jedną osobą pełniącą rolę Grafika, która spełnia łącznie nw. wymagania:

a) w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert była odpowiedzialna za zaprojektowanie i wdrożenie interfejsów użytkownika w co najmniej dwóch systemach informatycznych udostępnianych przez Internet zgodnych z wytycznymi WCAG 2.0 (dostępne serwisy internetowe) lub nowszymi oraz zgodnych z techniką RWD (responsywne serwisy internetowe),

b) posiada znajomość zasad projektowania zorientowanego na użytkownika.

5.2.3.12 jedną osobą pełniącą rolę Projektanta doświadczeń użytkownika (UX Designer), która spełnia łącznie nw. wymagania:

a) w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brała udział w charakterze UX Designera w co najmniej jednym systemie informatycznym, o co najmniej równej złożoności co System referencyjny zdefiniowany przez zamawiającego w pkt 5.2.3.15, wdrożonym przed upływem terminu składania ofert,

b) posiada wiedzę potwierdzoną certyfikatem z obszaru UX Designer lub dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z obszaru UX Designer;

5.2.3.13 czterema osobami pełniącymi rolę Specjalistów ds. wsparcia technicznego (pracowników wsparcia technicznego), w tym:

a) dwiema osobami, z których każda w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert odpowiedzialna była przez okres co najmniej jednego roku za świadczenie usług wsparcia technicznego, w tym rozwiązywania problemów, w obsłudze co najmniej jednego systemu informatycznego, o co najmniej równej złożoności co System referencyjny zdefiniowany przez zamawiającego w pkt 5.2.3.15, oraz

b) dwiema osobami, z których każda w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert odpowiedzialna była za świadczenie usług wsparcia technicznego, w tym rozwiązywania problemów w obsłudze co najmniej jednego systemu informatycznego.

5.2.3.14 Każda osoba wymieniona w pkt od od 5.2.3.4 do 5.2.3.13 posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie. W przypadku jeśli język polski nie jest językiem ojczystym w/w osoby zamawiający wymaga posiadania znajomości języka polskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie C1 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ).

[Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków ciąg dalszy zapisów w Sekcji III.1.3]

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

[Ciąg dalszy zapisów z Sekcji III.1.2 Ogłoszenia (numeracja zgodna z SIWZ)]:

5.2.3.15 Ilekroć w SIWZ jest mowa o Systemie referencyjnym, należy przez to rozumieć system informatyczny o wartości wytworzonego oprogramowania (tj. koszty budowy systemu i jego rozbudowy bez kosztów utrzymania, wsparcia technicznego, sprzętu i licencji) w kwocie co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), działający w sieci Internet lub sieci rozległej (WAN), wykorzystujący usługi sieciowe (Web Services) i oparty na bazie danych oraz obsługujący co najmniej 5 000 zarejestrowanych użytkowników (tj. użytkowników, którzy posiadają indywidualne konta w systemie).

5.2.3.16 Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła maksymalnie dwie funkcje wymienione w pkt 5.2.3.5 – 5.2.3.13. Funkcji określonej w pkt 5.2.3.4 (Kierownik projektu) nie można łączyć z innymi funkcjami.

5.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 5 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ dostępny jest na Platformie pod adresem: https://zamowienia.miir.gov.pl/ w sekcji „Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)”.

6.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt 6.1.1 dotyczące tych podmiotów.

6.1.4 Oświadczenia Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.

6.1.5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

[Ciąg dalszy oświadczeń i dokumentów z Sekcji III.1.3 Ogłoszenia (numeracja zgodna z SIWZ)]:

6.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.3.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.3.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.3.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.3.5 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

6.3.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

6.3.7 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

6.3.8 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

6.3.9 dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

[Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków ciąg dalszy Wykaz oświadczeń lub dokumentów zawarty jest w sekcji VI.3 Ogłoszenia]

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/12/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/12/2019
Hora local: 11:15
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://zamowienia.miir.gov.pl/

Po upływie terminu, o którym mowa powyżej złożenie oferty w niniejszym postępowaniu nie będzie możliwe.

Wykonawca składa ofertę zgodnie z instrukcją korzystania z Platformy zawartą w rozdz. 5, 7, 8 SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

[Ciąg dalszy oświadczeń i dokumentów z Sekcji III.1.3 Ogłoszenia, (numeracja zgodna z SIWZ)]

6.3.10 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

6.3.11 oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ;

.

6.3.12 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ;

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

.

6.3.13 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

.

6.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.4.1 w pkt 6.3.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.4.2 w pkt 6.3.2 – 6.3.4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

[Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków ciąg dalszy zapisów w Sekcji VI.4.3]

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówieniaoraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

.

[Ciąg dalszy oświadczeń i dokumentów z Sekcji IV.3 Ogłoszenia, Numeracja zgodna z SIWZ]

6.5 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 6.4 stosuje się.

6.6 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 6.4.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 6.4 stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2019