Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 527906-2019

Submission deadline has been amended by:  593044-2019
07/11/2019    S215

Polonia-Varsovia: Servicios de mantenimiento y reparación de software

2019/S 215-527906

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Urząd Dozoru Technicznego
Dirección postal: ul. Szczęśliwicka 34
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-353
País: Polonia
Persona de contacto: Paweł Moch
Correo electrónico: przetargi@udt.gov.pl
Teléfono: +48 225722325
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.udt.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.udt.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup dodatkowych licencji oraz świadczenie asysty technicznej dla systemu TETA

Número de referencia: ZP-DI-48/19
II.1.2)Código CPV principal
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Świadczenie asysty technicznej dla Programów TETA ERP/HR/BI przez okres 36 miesięcy – część nr 1.

2) Zakup licencji dodatkowych do TETA HR/ERP oraz TETA ME – część nr 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

Podane w Opisie przedmiotu zamówienia parametry należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie parametrów lepszych niż żądane.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie asysty technicznej dla programów TETA ERP/HR/BI

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Świadczenie asysty technicznej dla Programów TETA ERP/HR/BI

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: czas reakcji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: czas usunięcia awarii / błędu / usterki / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Licencja dodatkowa do TETA HR

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72268000 Servicios de suministro de software
72263000 Servicios de implementación de software
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Urząd Dozoru Technicznego ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Licencja dodatkowa do TETA HR

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej dotyczącej doświadczenia; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

2. Dokumenty lub oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) Wykonawca przekazuje jako aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca sporządza po rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Inne dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć:

1) formularz oferty (wypełniony i podpisany - załącznik nr 1),

2) formularz cenowy (wypełniony i podpisany - załącznik nr 2),

3) oświadczenie Wykonawcy składane na wezwanie - załącznik nr 3,

4) wykaz usług - załącznik nr 4,

5) zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy składane wraz z ofertą) - załącznik nr 5.

4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dla potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów(wg Rozporządzenia w sprawie dokumentów Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.):

1) informacji z KRK zgodnie z par. 5 ust. 1;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zgodnie z par. 5 ust. 2;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zgodnie z par. 5 ust. 3;

4) odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, zgodnie z par. 5 ust. 4;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1pkt 13-22 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentu, o którym mowa:

a) w rozdziale V części B SIWZ: składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp - dokument / dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) w rozdziale V części B SIWZ:

Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy...

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykaz usług lub dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy

Uwaga! W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu załącznik nr 4 do SIWZ

Uwaga! Oświadczenia, wykazy i dokumenty Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności zawodowej:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał,

Dotyczy części nr 1

— minimum 1 usługę asysty technicznej

Dla produktu TETA HR świadczonej przez minimum 6 miesięcy,

— minimum 1 usługę asysty technicznej

Dla produktu TETA ERP świadczonej przez minimum 6 miesięcy,

— minimum 1 usługę asysty technicznej

Dla produktu TETA BI świadczonej przez minimum 6 miesięcy.

Dotyczy części nr 2

— minimum 2 dostawy licencji dla systemu TETA HR,

— minimum 2 dostawy licencji dla systemu TETA ERP,

— minimum 2 dostawy licencji dla systemu TETA ME.

Wykonawca może wykazać ww. usługi, które zostały zrealizowane w ramach 1 umowy.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług, tj. usług wykonywanych w ramach kilku umów w celu wykazania wymaganej wartości zamówienia. Wartość zamówienia musi być zrealizowana w ramach 1 umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje usługę (usługa okresowa/ciągła) wartość jej realizacji, na dzień składania ofert, musi wynosić co najmniej: 50 000,00 PLN brutto (dotyczy części nr 1) 20 000,00 PLN brutto (dotyczy części nr 2).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w najkorzystniejszej ofercie.

3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie:

1) przy wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp;

2) w przypadkach opisanych we wzorze umowy.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/12/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/12/2019
Hora local: 12:30
Lugar:

Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, pokój 13, 10, 208 lub sali A, B, C, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Zamawiający w stosunku do najwyżej ocenionego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2) Wykonawcy związani są wszystkimi zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego: www.udt.gov.pl, zakładka: kim jesteśmy -> zamówienia publiczne i sprzedaż majątku -> zamówienia publiczne.

3) Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg załącznika do SIWZ. Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą.

4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody - dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

5) Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości: zad. 1 - 60 000,00 PLN, zad. 2 - 10 000,00 PLN. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.

6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, a który polega na zdolnościach zawodowych lub technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. V część B SIWZ.

7) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.

8) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty tych podmiotów (podpisane przez te podmioty).

9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus - w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań UZP
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2019