Varor - 527967-2022

Visa förkortad version

27/09/2022    S186

Sverige-Stockholm: Tankbilar

2022/S 186-527967

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

Varor

Direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: FMV
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Huvudkontor Banérgatan 62
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-115 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Charlotte Assarson Lövgren
E-post: Charlotte.Assarson.Lovgren@fmv.se
Telefon: +46 87826183

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet/enhet: https://www.fmv.se

Elektronisk tillgång till information: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=0

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=0

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Anskaffning av nyTB21 och nyTB12
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sverige

NUTS-kod SE Sverige

II.1.3)Information om ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
FMV anskaffar ytterligare motsvarande TB21 och TB12.Denna upphandlingsstrategi beskriver antalsmässigt vad som bedöms rymmas inom ekonomisk ram. På grund av uteblivna beslut (objektsredovisning) kommer antalen i förfrågningsunderlaget anpassas till tillgänglig ekonomi vid publiceringsdatum. Det antal som behöver minskas läggs över på optionerna. Beräknad ekonomisk totalram påverkas ej, endast antalsfördelning mellan optioner och det verkliga antal FMV förfrågar på. Detta görs för att kunna fatta succesiva beslut i väntan på klargörande kring vilken ekonomi som nu kan nyttjas utan ytterligare regeringsbeslut.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

34133110 Tankbilar, 34133110 Tankbilar

II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Värde: 28175172.00 EUR
Exkl. moms

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
Selektivt
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.7.2022
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Officiellt namn: HMK Bilcon A/S
Postadress: Hadsundvej 95
Ort: Gistrup
Postnummer: 9260
Land: Danmark
E-post: psa@hmkbilcon.dk

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 28175172.00 EUR
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
22.9.2022