De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 528066-2022

28/09/2022    S187

Spanje-Sevilla: Ondersteuning van de economische modellering van landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid in Europa III

2022/S 187-528066

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 148-422310)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.4 — Economics of Agriculture
Postadres: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41092
Land: Spanje
E-mail: jrc-seville-offers@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning van de economische modellering van landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid in Europa III

Referentienummer: JRC/SVQ/2022/OP/0132
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze raamovereenkomst zal de Commissie, met name de Eenheden D.4 - Economics in Agriculture en D.5 - Food Security van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, voorzien van bewezen hoogwaardige expertise in het gebruik en de ontwikkeling van (agro-)economische modelleringsinstrumenten en van het vermogen om de Commissie te voorzien van de vereiste technische ondersteuning, analyse en evaluatie voor de analyse van het landbouwbeleid en aanverwante beleidsterreinen in Europa. Een centraal punt van de in het kader van deze opdracht gevraagde ondersteuning heeft betrekking op de technische ondersteuning voor modelonderhoud, ontwikkeling en toepassing van de belangrijkste agro-economische modellen die in de respectieve eenheden van het JRC worden gebruikt (met name Aglink-Cosimo, AGMEMOD, CAPRI, IFM-CAP, MAGNET, CGEBox, en de BioSAM's).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 148-422310

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 10/10/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 24/10/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 11/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: