29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dostawy - 528067-2022

28/09/2022    S187

Belgia-Bruksela: Zapewnianie strojów służbowych i świadczenie usług krawiectwa/pobierania miary na miejscu – z dostawą do trzech siedzib Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg i Strasburg)

2022/S 187-528067

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 173-488821)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa (SAFE)
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Unité Budget
E-mail: SAFE.marches-tenders@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/list-of-notices/open-tenders

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnianie strojów służbowych i świadczenie usług krawiectwa/pobierania miary na miejscu – z dostawą do trzech siedzib Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg i Strasburg)

Numer referencyjny: EP/DGSAFE/FOUR/2022-011
II.1.2)Główny kod CPV
18100000 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zapewnianie strojów służbowych i świadczenie usług krawiectwa/pobierania miary na miejscu – z dostawą do trzech siedzib Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg i Strasburg).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 173-488821

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 13/10/2022
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 27/10/2022
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: