Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 528534-2021

18/10/2021    S202

Nederland-Rijen: Afvalverzameling en –verwerking

2021/S 202-528534

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 179-466491)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Gilze en Rijen
Nationaal identificatienummer: 161601578
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: RIJEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5121JX
Land: Nederland
Contactpersoon: Nicolle van Oosterhout
E-mail: nicolle.vanoosterhout@inkoopwestbrabant.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gilzerijen.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verwerken, inzameling en transport van afvalstromen en huur opslagmiddelen voor afvalstromen gemeente Dongen, Gilze en Rijen, Loon op Zand en Waalwijk

Referentienummer: siw008934
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verwerken, inzameling en transport van afvalstromen en huur opslagmiddelen voor afvalstromen voor de gemeente Dongen, gemeente Gilze en Rijn, gemeente Loon op Zand en de gemeente Waalwijk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 179-466491

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 25/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 21-10-2021

Plaatselijke tijd: 11:05

Te lezen:

Datum: 25-10-2021

Plaatselijke tijd: 10:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De inschrijfdatum is aangepast naar maandag 25 oktober 2021, 10:00 uur