Services - 528534-2021

18/10/2021    S202

Nederland-Rijen: Afvalverzameling en –verwerking

2021/S 202-528534

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 179-466491)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Gilze en Rijen
Nationaal identificatienummer: 161601578
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: RIJEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5121JX
Land: Nederland
Contactpersoon: Nicolle van Oosterhout
E-mail: nicolle.vanoosterhout@inkoopwestbrabant.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gilzerijen.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verwerken, inzameling en transport van afvalstromen en huur opslagmiddelen voor afvalstromen gemeente Dongen, Gilze en Rijen, Loon op Zand en Waalwijk

Referentienummer: siw008934
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verwerken, inzameling en transport van afvalstromen en huur opslagmiddelen voor afvalstromen voor de gemeente Dongen, gemeente Gilze en Rijn, gemeente Loon op Zand en de gemeente Waalwijk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 179-466491

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 25/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 21-10-2021

Plaatselijke tijd: 11:05

Te lezen:

Datum: 25-10-2021

Plaatselijke tijd: 10:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De inschrijfdatum is aangepast naar maandag 25 oktober 2021, 10:00 uur