Usluge - 528750-2019

07/11/2019    S215    Usluge - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Kutina: Usluge nadzora gradilišta

2019/S 215-528750

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Školska ulica 4
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Haić
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.moslavina-kutina.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 5/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

— usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, tehnološki, elektro),

— usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u smislu Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora - FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge nadzora nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora - FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999. godine).

— usluge Koordinatora zaštite na radu tijekom građenja.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 8 544 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluga je uslužno područje naručitelja Moslavina d.o.o., a sukladno Projektnom zadatku (Knjiga 3)

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je Usluga nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“. Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

— usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, tehnološki, elektro),

— usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u smislu Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora - FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge nadzora nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora - FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999. godine).

— usluge Koordinatora zaštite na radu tijekom građenja prema Zakonu u zaštiti na radu (71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Voditelj tima i glavni nadzorni inženjer / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Nadzorni inženjer za građevinske radove (ugovor crvena knjiga) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 3: Tehnološki nadzorni inženjer za nadzor nad projektiranjem i gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 4: Nadzorni inženjer za građevinske radove (ugovori žuta knjiga) / Ponder: 8
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 5: Strojarski nadzorni inženjer / Ponder: 7
Cijena - Ponder: 45
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 045-104318
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluga nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
31/10/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Infraterra d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02873134429
Poštanska adresa: Novo Brdo 31a
Mjesto: Husain
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
E-pošta: infraterra@infraterra.com.hr
Telefon: +385 44606128
Telefaks: +385 75801888
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Hidroprojekt-Ing
Nacionalni registracijski broj: 07963942338
Poštanska adresa: Draškovićeva 35
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: jlikic@hp-ing.hr
Telefon: +385 14553146
Telefaks: +385 14617672
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 13 079 220.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 8 544 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Vrijednost bez PDV-a: 1 900 000.00 HRK
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

Stručnjak 1 (1.000.000,00 kn), Stručnjak 3 (300.000,00 kn) i Stručnjak 4 (600.000,00 kn)

V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Izmjene u Dokumentaciji o nabavi - Knjiga 1 označene su crvenom bojom.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacij,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr

Internetska adresa: http://www.dkom.hr/

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/11/2019