Usługi - 528803-2019

07/11/2019    S215

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych

2019/S 215-528803

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 157-389399)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000013479
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Chudzik
E-mail: michal.chudzik@gkpge.pl
Tel.: +48 327391116
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1-8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Numer referencyjny: 1001247900
II.1.2)Główny kod CPV
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach energetycznych 1-8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 157-389399

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Przedmiotem Zamówienia jest: Utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1-8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku. Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) Utrzymanie przez Wykonawcę stałej gotowości do prowadzenia działalności serwisowej na rzecz Zamawiającego,

b) Wsparcie Zdalne prowadzone drogą mailową, telefoniczną i poprzez zdalne połączenie VPN

c) Wsparcie i aktualizację licencji dla zainstalowanych u Zamawiającego modułów OSC i oprogramowania antywirusowego

d) Realizację planowanych przeglądów systemów DCS, LFC i OSC

e) Dokonywanie napraw interwencyjnych urządzeń na wezwanie Zamawiającego (usuwanie usterek i awarii), z dotrzymaniem wymaganych terminów,

f) Archiwizacja oprogramowania aplikacyjnego dla systemów DCS i LFC

g) Wykonanie usług w zakresie wykonywania strojeń układów regulacji,

h) Wykonywanie zmian programowych w systemie DCS według wytycznych zamawiającego

i) Świadczenie wsparcia technicznego, dostawę części zamiennych do wykonania prac serwisowych i interwencyjnych z dotrzymaniem wymaganych terminów.

j) Wykonywanie i przekazywanie zamawiającemu zaakceptowanych raportów, protokołów z przeprowadzonych czynności.

k) Wykonywanie analiz podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT oraz usuwanie podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1-8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku. Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) utrzymanie przez Wykonawcę stałej gotowości do prowadzenia działalności serwisowej na rzecz Zamawiającego;

b) wsparcie Zdalne prowadzone drogą mailową, telefoniczną i poprzez zdalne połączenie VPN;

c) wsparcie i aktualizację licencji dla zainstalowanych u Zamawiającego modułów OSC i oprogramowania antywirusowego;

d) realizację planowanych przeglądów systemów DCS, LFC i OSC;

e) dokonywanie napraw interwencyjnych urządzeń na wezwanie Zamawiającego (usuwanie usterek i awarii), z dotrzymaniem wymaganych terminów;

f) archiwizacja oprogramowania aplikacyjnego dla systemów DCS i LFC;

g) wykonanie usług w zakresie wykonywania strojeń układów regulacji;

h) wykonywanie zmian programowych w systemie DCS według wytycznych zamawiającego;

i) świadczenie wsparcia technicznego, dostawę części zamiennych do wykonania prac serwisowych i interwencyjnych z dotrzymaniem wymaganych terminów. W ramach umowy wyłącza się możliwość dostaw wszelkich licencji systemowych Wykonawcy oraz licencji stron trzecich;

j) wykonywanie i przekazywanie zamawiającemu zaakceptowanych raportów, protokołów z przeprowadzonych czynności;

k) wykonywanie analiz podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT oraz usuwanie podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 10:45
VII.2)Inne dodatkowe informacje: