Diensten - 528813-2020

06/11/2020    S217

België-Brussel: Raamovereenkomst voor wetenschappelijke en technische bijstand bij de implementatie van wetgeving inzake chemische stoffen betreffende REACH, CLP, PIC en POP's

2020/S 217-528813

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General Environment
Postadres: ENV.A.5 — Finance, BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor wetenschappelijke en technische bijstand bij de implementatie van wetgeving inzake chemische stoffen betreffende REACH, CLP, PIC en POP's

Referentienummer: ENV/2020/OP/0010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de raamovereenkomst is het ondersteunen van alle aspecten van de implementatie, beoordeling en toekomstige ontwikkeling van de wetgeving inzake chemische stoffen in het kader van REACH, CLP, PIC en POP's.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor wetenschappelijke en technische bijstand bij de implementatie van wetgeving inzake chemische stoffen in het kader van REACH, CLP, PIC en POP's.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Algemeen beheer van de raamovereenkomst / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Illustratieve taken / Weging: 60
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 02 01 (Life Op.) Bijdragen tot een groenere en meer hulpbronnenefficiënte economie en tot de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het milieubeleid en de milieuwetgeving van de Unie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 097-230767
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.B.2/FRA/2020/0010 - Bio Innovation Service
Benaming:

Raamovereenkomst voor wetenschappelijke en technische bijstand bij de implementatie van wetgeving inzake chemische stoffen betreffende REACH, CLP, PIC en POP's

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio Innovation Service
Postadres: 74 Boulevard de Reuilly
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75012
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RINA Tech UK Ltd
Postadres: Cleeve Road, Surrey
Plaats: Leatherhead
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: KT22 7SA
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
Postadres: 7 bis, Avenue de la Paix
Plaats: Geneva
NUTS-code: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 1202
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Yordas GmbH
Postadres: Äußere Nürnberger Straße 62
Plaats: Forchheim
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 91301
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.B.2/FRA/2020/0010 – Milieu Consulting SRL
Benaming:

Raamovereenkomst voor wetenschappelijke en technische bijstand bij de implementatie van wetgeving inzake chemische stoffen in het kader van REACH, CLP, PIC en POP's

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Milieu Consulting SRL
Postadres: Chaussée de Charleroi 112
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: B-1060
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.B.2/FRA/2020/0010 – Wood E&IS GmbH
Benaming:

Raamovereenkomst voor wetenschappelijke en technische bijstand bij de implementatie van wetgeving inzake chemische stoffen in het kader van REACH, CLP, PIC en POP's

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wood E&IS GmbH
Postadres: Weserstraβe 4
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 60329
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.B.2/FRA/2020/0010 – RPA Europe S.R.L.
Benaming:

Raamovereenkomst voor wetenschappelijke en technische bijstand bij de implementatie van wetgeving inzake chemische stoffen in het kader van REACH, CLP, PIC en POP's

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RPA Europe S.R.L.
Postadres: Via Filippo Turati 8
Plaats: Milan
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 20121
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcadis Belgium NV
Postadres: Koningsstraat 80
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Forschungs- und Beratungsinstitut Gefahrstoffe GmbH (FoBiG)
Postadres: Klarastraβe 63
Plaats: Freiburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 79106
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ökopol Institut für Ökologie und Politik GmbH
Postadres: Nernstweg 32-34
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 22765
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ricardo-AEA Ltd
Postadres: Shoreham Technical Centre, Old Shoreham Road, West Sussex
Plaats: Shoreham-by-Sea
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BN43 5FG
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Postadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
Plaats: MA Bilthoven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3721
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Risk and Policy Analysts Ltd
Postadres: Farthing Green House, 1 Beccles Road, Norfolk
Plaats: Loddon
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NR 14 6LT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/10/2020