Usługi - 528931-2019

08/11/2019    S216    Agencje - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Szkolenie dotyczące innowacji i zarządzania przedsiębiorstwem: wsparcie działania „partner innowacji w europejskich MŚP”

2019/S 216-528931

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 195-473027)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Adres pocztowy: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/easme/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Szkolenie dotyczące innowacji i zarządzania przedsiębiorstwem: wsparcie działania „partner innowacji w europejskich MŚP”

Numer referencyjny: EASME/2019/OP/0018
II.1.2)Główny kod CPV
73210000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert przewiduje organizację szkoleń związanych z zarządzaniem innowacjami przemysłowymi w ramach działania pilotażowego „partner innowacji w europejskich MŚP”.

Uznaje się, że doświadczony naukowiec potrzebuje dodatkowego szkolenia, aby nabyć umiejętności potrzebne do zarządzania innowacjami w MŚP. W tym celu oraz w celu wsparcia doświadczonych naukowców rekrutowanych przez MŚP w ramach programu „partner innowacji w europejskich MŚP” program prac „Horyzont 2020” na lata 2018–2020 (rozdział 7 – Innowacje w MŚP) przewiduje ustanowienie specjalnego programu szkoleń w dziedzinie innowacji przemysłowych i zarządzania przedsiębiorstwem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 195-473027

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

zob. pkt 3.3.3 specyfikacji zamówienia:

Zamiast:

średni roczny obrót kandydata w okresie ostatnich 2 lat, za które zamknięto księgi rachunkowe, musi mieć wartość co najmniej półtora razy wartości rynkowej jak określono w pkt. II.1.5) ogłoszenia o zamówieniu.

Powinno być:

Średni roczny obrót kandydata w okresie ostatnich 2 lat, za które zamknięto księgi rachunkowe, musi wynosić co najmniej 375 000 EUR.