Bygge og anlæg - 528957-2019

08/11/2019    S216

Danmark-Sorø: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 216-528957

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Landvad
E-mail: karsl@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Agnete Brøsted
E-mail: agbr@cowi.com
Telefon: +45 28916041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Universitetshospital Køge, Totalentreprise TE04BYG "Apoteksenhed og Varemodtagelse"

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Sjælland opfører et universitetshospital i Køge i forbindelse med det nuværende Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH Køge). Universitetshospitalet bliver hovedhospital for Region Sjælland med forskning og højt specialiseret behandling.

Dette udbud omfatter Region Sjællands udbud af en totalentreprisekontrakt for opførelse af en del af det nye Universitetshospital i Køge, TE04BYG. Udbuddet omfatter en ombygning af en eksisterende bygning, der skal indeholde apoteksenhed og varemodtagelse, samt en mindre tilbygning. Ialt ca. 3 300 m2.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Lykkebækvej 1, Køge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven udbydes som udbud med forhandling med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Udbudsmaterialet kan ses på https://www.rib-software.dk/udbudsportal udbudsnr. TN340940A.

En eksisterende bygning skal klargøres til varemodtagelse, og en del af denne skal om- og tilbygges til apoteksenhed.

Der skal forventes et tæt samarbejde om færdigprojektering med bygherre og leverandør(er) af varemodtagelsessystem og apoteksudstyr.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Projekt / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 23
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge maksimalt 4 ansøgere, der opfordres til at deltage i tilbudsfasen og sidenhen forhandlingsfasen blandt de ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, jf. denne bekendtgørelses del III.1.3 og ESPD'ets del V.

Hvis der er flere egnede ansøgere end 4, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, vil ordregiver udvælge de 4 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, på grundlag af en vurdering af:

— hvilke ansøgere der baseret på karakteren, størrelsen og kompleksiteten af den udbudte opgave har de mest relevante referencer (om- og tilbygninger i tilknytning til hospitaler, laboratorier og totalentrepriser, ikke i prioriteret rækkefølge).

Vurderingen af, hvilke ansøgere der udvælges, vil blive foretaget på grundlag af den dokumentation, som ansøgerne har indleveret til brug for bedømmelsen af, om ansøgerne opfylder mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet, denne bekendtgørelses del III.1.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudslisten indeholder optioner.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan ses på https://www.rib-software.dk/udbudsportal udbudsnr. TN340940A.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i Byggeweb udfylde ESPD'ets del IV, litra B, som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet.

Ansøgeren skal også – som en del af ansøgningen om prækvalifikation – indlevere følgende som endelig dokumentation for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet:

— Ansøgerens årsregnskaber for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Revisorattesteret erklæring vedrørende hvert af de 3 ovenfor anførte nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor, ligesom den ovennævnte dokumentation skal indleveres for hver deltager i konsortiet.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænd, skal disse tredjemænd udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor, ligesom den ovennævnte dokumentation indleveres for hver af disse tredjemænd.

De skal ligeledes indsende rådighedserklæringer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en samlet årlig omsætning på mindst 50 000 000 DKK,

og

— Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en soliditetsgrad på mindst 10%.

Soliditetsgraden opgøres som forholdet mellem den samlede egenkapital og samlede totale aktiver.

Ved beregning af soliditetsgraden anvendes følgende formel:

(Egenkapital/samlede aktiver) * 100

og

— Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en egenkapital på mindst 10 000 000 DKK.

Hvis ansøgeren er et konsortium og/eller baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænd, skal mindstekravet opfyldes af konsortiet som helhed og/eller ansøgeren og tredjemanden/tredjemændene i fællesskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i Byggeweb udfylde ESPD'ets del IV, litra C, som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet.

Ansøgeren skal også – som en del af ansøgningen om prækvalifikation – indlevere følgende som endelig dokumentation for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet:

— En liste med maksimalt 5 referencer (inkluderet mindstekravenes nævnte 3) over lignende byggerier inden for de seneste 10 år. Referencelisten skal indeholde oplysninger om:

— Bygherrens navn og kontaktperson hos bygherren,

— Kort beskrivelse af byggeriet (type, omfang i bruttokvadratmeter og kompleksitet),

— Udførelsestidspunkt,

— Kontraktens værdi (ekskl. moms),

— Ansøgerens rolle:

— Hvis ansøgeren er et konsortium, skal det angives, hvilke(n) funktion(er) den/de enkelte deltagere i konsortiet har varetaget,

— Hvis ansøgeren baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en eller flere tredjemænd, og referencen vedrører denne/disse, skal det angives, hvilke(n) funktion(er) den/de pågældende tredjemænd har varetaget.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor, ligesom den ovennævnte dokumentation skal indleveres for hver deltager i konsortiet.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænd, skal disse tredjemænd udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor. Ansøgeren og den/de pågældende tredjemænd skal tilsammen indlevere en referenceliste med maksimalt 5 referencer som anført ovenfor. De skal ligeledes indsende rådighedserklæringer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøgeren skal inden for de seneste 5 år have udført mindst 3 lignende byggerier i totalentreprise.

Ved ”lignende byggerier” forstås byggerier af en størrelse og en kompleksitet svarende til det udbudte. Det er ikke et krav, at byggeriet er færdiggjort og afleveret på tidspunktet for prækvalifikationsfristens udløb.

Hvis ansøgeren er et konsortium og/eller baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænd, skal mindstekravet opfyldes af konsortiet som helhed og/eller ansøgeren og tredjemanden/tredjemændene i fællesskab.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud. Der vil blive sat krav om mindst 10% af de samlede antal årsværk leveres af lærlinge, elever eller praktikanter.

Ansøgere opfordres til at søge informationer om prækvalifikation og udbuddet i udbudsbetingelserne.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 206-501032
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Jf. udbudsbetingelserne vil der blive afholdt et orienteringsmøde d. 13.11.2019 kl. 10:00. Interesserede deltagere bedes melde sig til dette møde.

Potentielle ansøgere/ tilbudsgivere opfordres til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i RIB-Byggewebs Q&A modul. Spørgsmål bedes indtastet ét spørgsmål pr. indtastning.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2019