The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 529064-2021

Submission deadline has been amended by:  31851-2022
19/10/2021    S203

Romania-Zărnești: Road-maintenance works

2021/S 203-529064

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)
National registration number: 4646897
Postal address: Strada: Mitropolit Ion Metianu, nr. 1
Town: Zarnesti
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 505800
Country: Romania
Contact person: Alexandru-Lucian Igrisan
E-mail: iustinareit@gmail.com
Telephone: +40 268515777
Fax: +40 268222012
Internet address(es):
Main address: www.primaria-zarnesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129440
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lucrari de intretinere/ reparatii strazi din orasul Zarnesti

Reference number: 4646897/PAAP2021_9
II.1.2)Main CPV code
45233141 Road-maintenance works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Obiectul acordului cadru îl constituie efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a străzilor de pe raza Orasului Zarnesti, inclusiv executarea diverselor reparaţii curente sau în regim de urgenţă care pot apărea in decursul celor patru ani de derulare a acordului-cadru.

Procedura de achiziţie publică aleasa este licitaţia deschisă pentru încheierea unui Acord cadru de lucrari pentru urmatorii 4 ani, în conformitate cu prevederile art.69 alin(1) din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice, valoarea estimată a acordului cadru pentru cei patru ani de activitate se încadrează în prevederile art.7 alin.1 din Lege.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 29 061 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233120 Road construction works
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Zarnesti, judetul Brasov, Domeniul public- strazi si trotuare

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul acordului cadru îl constituie efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a străzilor de pe raza Orasului Zarnesti, inclusiv executarea diverselor reparaţii curente sau în regim de urgenţă care pot apărea in decursul celor patru ani de derulare a acordului-cadru.

S-a avut în vedere:

- multitudinea şi diversitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate

- necesitatea prestării serviciilor pe toată perioada de derulare a acordului -cadru.

- asigurarea personalului calificat necesar permanent în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării activităţiilor menţionate sunt prevăzute şi aprobate anual în bugetul municipiului Braşov.

- lucrarile care fac obiectul acordului cadru si care urmeaza a fi executate au caracter de permanenta iar prin incheierea unui accord cadru, Autoritatea Contractanta are posibilitatea de a incheia contracte subsecvente in functie de necesitate.

În conformitate cu art. 115, alin.(1) și alin.(2), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă stabilește atribuirea acordului-cadru, pe o perioadă de valabilitate de 4 ani, unui numar de maxim 3 operatori economici care îndeplinesc toate cerințele documentației de atribuire a achiziției, pentru următoarele considerente:

a) executia lucrarilor care fac obiectul acordului-cadru presupun o complexitate ridicată generată de diversitatea activităților și multitudinea operațiunilor de executat, manopere diferentiate pe categorii de lucrari, precum si utilizarea de materiale diverse;

b) executarea lucrarilor care fac obiectul acordului-cadru se impune în toată perioada anului, iar contractele subsecvente care se vor atribui vor avea acelasi scop si aceeasi natura cu cea a acordului-cadru.

c) obiectul acordului-cadru impune, în sarcina executantului, asigurarea permanentă de personal calificat în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;

d) lucrarile de intretinere a strazilor prognozate a se efectua în vederea îndeplinirii obiectului acordului-cadru presupun o repetabilitate stabilită şi adecvată, repetabilitate necesară întreţinerii in conditii de siguranta a cailor publice din Orasul Zarnesti;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1- Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de lucrari ofertantul care a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatorești pentru comiterea de infracțiuni prevăzute în legea 98/2016, art.164.

-Cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la momentul prezentării.

Se solicită cazier judiciar conform Notificării 256/2016.

Se solicită în scopul certificării declarațiilor din DUAE, doar ofertantilor clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Persoanele care dețin funcții de decizie sunt: Alexandru- Lucian Igrisan- Primar, Cogalinceanu Neculai- viceprimar ; Gabriel Modiga- secretar general ; Raluca Constantin- director executiv, Violeta Berbece- sef serviciu ; Roxana- Ximena Roman- Glavan- consilier juridic ; Reit Iustina- sef serviciu ; Popescu Raluca- sef birou; Popa Daniela- inspector superior; Dumitru Andra- Elena- inspector superior.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

- Badauta Adrian – Consultant SC..,,ABX CO LIMITED,,S.R.L

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

2. Declarație privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor locale și de stat; declarație privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea 98/2016. Declarația va fi însoțită în mod obligatoriu de urmatoarele documente:

-Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Județene care să ateste că societatea nu are datorii către stat.

-Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local emis de Primărie, care să ateste că societatea nu are datorii la bugetul local.

-Cazier fiscal al operatorului economic

2. Declarație privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor locale și de stat; declarație privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea 98/2016. Declarația va fi însoțită în mod obligatoriu de urmatoarele documente:

-Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Județene care să ateste că societatea nu are datorii către stat.

-Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local emis de Primărie, care să ateste că societatea nu are datorii la bugetul local.

-Cazier fiscal al operatorului economic

3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea 98/2016.

Se va completa DUAE.

Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de lucrări ofertantul care se află în oricare din situatiile prevazute la art.167 din Legea 98/2016.

Se solicită în scopul certificării declarațiilor din DUAE, doar ofertantilor clasati pe prinele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

4.Declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, așa cum sunt acestea definite la art. 59 și 60 din Legea 98/2016.

Se va completa DUAE.

Va fi prezentată de ofertanți, terți susținători și subcontractanți, odată cu DUAE. Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere că nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patru-lea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.60 alin.(1) lit.e), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Persoanele care dețin funcții de decizie sunt: Alexandru- Lucian Igrisan- Primar, Cogalinceanu Neculai- viceprimar ; Gabriel Modiga- secretar general ; Raluca Constantin- director executiv, Violeta Berbece- sef serviciu ; Roxana- Ximena Roman- Glavan- consilier juridic ; Reit Iustina- sef serviciu ; Popescu Raluca- sef birou; Popa Daniela- inspector superior; Dumitru Andra- Elena- inspector superior.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

- Badauta Adrian – Consultant SC..,,ABX CO LIMITED,,S.R.L

Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, ce urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantii situati pe primele patru locuri în clasamentul intermediar, la finalizarea evaluarii ofertelor. Informațiile din certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Se va completa DUAE.

Autoritatea contractantă solicită certificat constatator pentru a se asigura că operatorii economici ce depun oferta, dovedesc o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în nici una din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de lucrări. Documentele vor fi prezentate de catre ofertantii situati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareInformații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi precum si proportia de subcontractare

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateOfertantii vor prezenta o lista a lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent.Ofertantii vor prezenta o lista a lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent.Documentele justificative vor fi prezentate doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante. Respectivele certificari indica beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale în domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Având în vedere valoarea lucrarilor care urmeaza a fi executate se solicita prezentarea experientei în lucrari noi/interventii de orice fel in intretinerea/repararea/constructia de drumuri/lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier, la nivelul unui contract sau mai multe, raportat la valoarea celui mai mare contract subsecvent in valoare cumulata de cel putin: 7.265.250 lei fara TVAPrin lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier se intelege lucrari de reparatie / modernizare /intretinere / constructie de drumuri de o complexitate similara cu cele care fac obiectul contractului, drumuri judetene, locale, nationale.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți.Oferta va contine in mod obligatoriu formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- documente justificative ale subcontractantului.

Numai pentru contractele de achizitii publice de lucrari: In perioada de referinta, operatorul economic a executat lucrari de tipul specificat. Pentru scopul prezentei proceduri:1.perioada de referinta- respectiv ultimii 5 ani- va fi in totdeauna calculata in sens invers, pornind de la data comunicata in anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termen limita de depunere a ofertei, fara a lua in considerare existenta si numarul de extinderi ale termenului limita pentru depunerea ofertei.Daca autoritatea contractanta va fi nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului- limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde pe perioada decalarii,urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii economici care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat.2.lucrari realizate in mod corespunzator inseamna lucrari realizate de ofertant si receptionate de beneficiarul lucrarilor, in limitele acordului/ contrctului dintre ofertant si beneficiarul lucrarilor nominalizat de catre ofertant in DUAE si pentru care au fost emise procese- verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbal de receptie pe obiect sau certificate de buna executie.Ca dovada preliminara pentru demonstrarea cerintei, ofertantul trebuie sa utilizeze sectiunea dedicata din cadrul DUAE.Pentru conversia din alta moneda in care este exprimata cerinta minima, autoritatea contractanta va utiliza cursul de schimb mediu anual publicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul inclus in campul ,,data de sfarsit’’ in DUAE (raspuns).Pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime privind experienta similara, orice operator economic are dreptul:i.sa invoce sustinerea unui tert (entitate), inclusiv atunci cand acea entitate are si rol de subcontractant si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a satisface cerinta minima, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic ofertant si entitatea ale carei capacitate le utilizeaza, in conditiile art.182 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice;ii.sa participe in comun cu alti operatori economici la procedura de atribuire, in conditiile art.53 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice.La solicitarea expresa a autoritatii contractante si in aplicarea prevederilor art.196 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluaure si intocmirea clasamentului intermediar, ofertantul aflat pe primul loc va demonstra indeplinirea cerintei minime privind experienta similara prin care sa probeze toate informatiile incluse in DUAE (raspuns).Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt, dar fara a se limita la, enumerarea nefiind cumultativa, urmatoarele :copii ale unor parti relevante ale contractului pe care l-a indeplinit; recomandari; proces- verbal de receptie; certificat de una executie; certificate constatatoare; orice alte documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea cerintei solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021