Bauleistung - 529065-2019

08/11/2019    S216

Sverige-Göteborg: Anläggningsarbeten för kommersiella byggnader

2019/S 216-529065

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Akademiska Hus Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556459-9156
Postadress: Box 483
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 401 27
Land: Sverige
Kontaktperson: Elisabeth Karling
E-post: Elisabeth.Karling@akademiskahus.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.akademiskahus.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwmlrolsp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwmlrolsp&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Retzius ombyggnation

Referensnummer: 19/140
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45213100 Anläggningsarbeten för kommersiella byggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling.

Akademiska Hus vill nu hitta rätt samarbetspartner/entreprenör, en entreprenör som har erfarenhet av kontor- och laboratorium ombyggnation, en entreprenör som vi kan föra en öppen dialog med om ekonomi, tidplaner samt löpande kunna hantera hyresgästanpassningarna på bästa sätt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111000 Rivning och förberedande anläggningsarbeten
45214000 Bygg- och anläggningsarbeten: undervisnings- och forskningsbyggnader
45262700 Ombyggnadsarbete
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45330000 Rörmokeriarbeten
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45421000 Snickeriarbeten
51900000 Installation av styr- och reglersystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling.

Akademiska Hus vill nu hitta rätt samarbetspartner/entreprenör, en entreprenör som har erfarenhet av kontor- och laboratorium ombyggnation, en entreprenör som vi kan föra en öppen dialog med om ekonomi, tidplaner samt löpande kunna hantera hyresgästanpassningarna på bästa sätt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 24/05/2020
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/11/2019