Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Bauleistung - 529067-2019

08/11/2019    S216    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Bouwwerkzaamheden

2019/S 216-529067

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Nationaal identificatienummer: 12034981
Postadres: Weesperstraat 430
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL
Postcode: 1018 DN
Land: Nederland
Contactpersoon: Aanbestedingsteam Amsterdam
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
Telefoon: +31 630475883

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d81d9052d02accef6aca45f20c890b84
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 73
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL
Postcode: 2594 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: TenderNed
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Telefoon: +31 8008363376

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d81d9052d02accef6aca45f20c890b84
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 73
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2594 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: TenderNed
Telefoon: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AI 2019-0639 Gezonde schoolgebouwen Amsterdam

Referentienummer: AI 2019-0639
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Gezonde schoolgebouwen Amsterdam

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39717200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het programma 'gezonde schoolgebouwen Amsterdam (GSA)' 2015–2018 is in 2015 gestart om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Amsterdam les krijgen in een gezonde leeromgeving met voldoende frisse en gezonde lucht (= laag CO2-gehalte en bescherming tegen fijnstof). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een gezond binnenklimaat bijdraagt aan de prestaties van zowel kinderen als leerkrachten en leidt tot minder gezondheidsklachten. De gemeente investeert daarom samen met de schoolbesturen in goede ventilatiesystemen in klaslokalen van het primair onderwijs (PO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet onderwijs (VO). Naast de aanpak van het binnenklimaat worden er ook verduurzamingsmaatregelen toegepast. Voor schoolgebouwen in een fijnstofzone worden fijnstofmaatregelen (filters) uitgevoerd.

1) Het uitgangspunt is om alle scholen te laten voldoen aan de normen voor gezonde schoolgebouwen zoals beschreven in het programma van eisen 'Frisse Scholen'.

2) Voor GSA wordt een norm gehanteerd van 'Frisse Scholen' klasse B (klasse C bij een bestaande installatie). De ambitie voor 2015–2018 was het binnenklimaat gezond te maken op 111 scholen voor PO/SO/VO, met als prioriteit het PO en SO scholen in een fijnstofzone. Uiteindelijk zijn er hiervan ruim 100 gerealiseerd. Nadat het huidige programma GSA 2015–2018 is afgerond (een deel hiervan vindt plaats in 2019 en daarna), is het binnenklimaat in ca. 1 625 klaslokalen verbeterd. Hierdoor krijgen nu ca. 44 000 leerlingen les in een gezonde leeromgeving. Vervolgens is besloten het project te verlengen voor een huidig aantal potentiële PO/SO/VO scholen gedurende periode 2020–2022.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI-Kwaliteitscriterium / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze raamovereenkomst wordt onder de UAV-2012 afgesloten, met een looptijd van 3 jaar gedurende periode 2020–2022. Vervolgens nog met een optie tot verlenging van 1 jaar. Uitgangspunt is de uitvoering van een vastgesteld aantal scholen per jaar. Het contract zal te allen tijde schriftelijk per jaar worden afgesloten.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Een looptijd van 3 jaar met een optie tot verlenging van 1 jaar.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Verklaring rechtmatigheid inschrijving.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— VCA**-certificaat,

— ISO 9001 certificaat,

— Kerncompetentie A, B, C en D – referentielijsten,

— Verklaring(en) beschikbaarheid bekwaamheden derde (indien van toepassing).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 10
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Opdrachtgever is voornemens een Raamovereenkomst af te sluiten met maximaal tien (10) opdrachtnemers, waarvan met maximaal zes opdrachtnemers een Raamovereenkomst wordt afgesloten en met maximaal vier (4) opdrachtnemers een Raamovereenkomst wordt afgesloten op basis van een zogenoemde wachtkamerconstructie. De opdrachtnemers met een raamovereenkomst o.b.v. de wachtkamerconstructie komen in beginsel niet in aanmerking voor deelname aan de minicompetities. Alvorens de start van de minicompetities wordt in eerste instantie de behoefte bij de eerste zes (6) opdrachtnemers bepaald.

Deze raamovereenkomst wordt onder de UAV-2012 afgesloten, met een looptijd van drie jaar gedurende periode 2020-2022. Vervolgens nog met een optie tot verlenging van een jaar. Uitgangspunt is de uitvoering van een vastgesteld aantal scholen per jaar. Het contract zal te alle tijde schriftelijk per jaar worden afgesloten.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 205412111

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Contact/Paginas/default.aspx#d74f5322-f282-438b-a517-6d906bb7f3bd0

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Bemiddeling
Postadres: Weesperstraat 430
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1018 DN
Land: Nederland
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl
Telefoon: +31 202511111

Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Postadres: Weesperstraat 430
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1018 DN
Land: Nederland
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl
Telefoon: +31 202511111

Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019