Услуги - 529208-2018

01/12/2018    S232

Иcпaния-Аликанте: Физически охранителни услуги и консумативи

2018/S 232-529208

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Национален регистрационен номер: V-03965324
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante
код NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: procurement@euipo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4189
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Физически охранителни услуги и консумативи

Референтен номер: AO/015/18
II.1.2)Основен CPV код
79710000 Услуги по безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

EUIPO планира да сключи рамкови договори в каскаден ред с дружества или консорциуми, които могат да предоставят услуги по охрана от най-високо качество и да осигурят най-съвременното високотехнологично оборудване за защита на международния пазар за всички сгради и персонал на EUIPO, без значение на тяхното местоположение или географска позиция. Това включва всички аспекти на защитата, от специализирани консултации до доставката, монтирането, поддръжката и обновяването на системи и оборудване за охрана.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Основно място на изпълнение:

Avenida de Europa 4, Alicante, ИСПАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на договора включва предоставянето на оперативни и допълнителни услуги, свързани със защитата и сигурността на персонала и съоръженията на EUIPO.

Оперативните услуги се предоставят редовно и включват:

1) Охранителни услуги: услуги по наблюдение на сигурността;

2) Доставка и монтаж на ново оборудване за охрана, като:

а) Система за контрол на достъпа или интегриране на нови технологии в сгради AA1, AA2, AA3, AEL178 и други сгради, ако е необходимо;

б) система за видеонаблюдение (CCTV), включително верига от камери за подсигуряване на периметъра и за наблюдение на всички входове и изходи в сгради AA1, AA2, AA3 и AEL178 и други сгради в периметъра, ако е необходимо;

в) Цифрова система за видео запис за наблюдение за външните камери в сгради AA1, AA2 и AA3;

г) Система с ключове на EUIPO в сгради AA1, AA2, AA3 и AEL178;

д) Системи за управление на сигурността за стаята за контрол на сигурността в сграда AA2;

e) Oхранителни каси;

ж) Управление на електронни каси и контрол на ключовете за защита;

з) Сканиращи устройства;

и) Система за разпознаване на регистрационни табели;

й) Системи за засичане на незаконно влизане;

к) Биометрична система;

3) Профилактична и ремонтна поддръжка на RL223, AA1, AA2, AA3 и AEL178 и други сгради, ако е необходимо;

а) Профилактична поддръжка;

б) Ремонтна поддръжка.

Допълнителните услуги за тези услуги, които се предоставят на ad hoc база и могат да включват всякакви други услуги, свързани със сигурността, които не са изрично посочени в този документ, стига да не са обхванати от друга поръчка на EUIPO. Тези допълнителни услуги могат да бъдат, например, следните:

1) Консултиране, свързано със сигурността;

2) Специални услуги, описани в Решение на Комисията (ЕС, Евратом) 2015/443 от 13.3.2015 г. относно сигурността в Комисията;

3) Запитвания за данни от базата данни.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В съответствие с член 18 от Закон 5/2014 от 4.4.2014 г. относно частните охранителни услуги, за да предоставят такива услуги, частните охранителни дружества трябва да притежават административно разрешение и да бъдат официално регистрирани в съответния регистър.

Освен това в съответствие с член 19.6 от гореспоменатия закон, частните охранителни дружества извън Испания, които са одобрени да предоставят частни охранителни услуги в съответствие с наредбите на някоя от държавите — членки на ЕС или на държавите, включени в Споразумението за Европейското икономическо пространство, трябва задължително да са регистрирани в Националния регистър за частни охранители на Министерството на вътрешните работи, или, когато постоянният им адрес е в автономна общност с юрисдикция над частните охранители и обхватът им на дейност е ограничен в тази територия, в съответния автономен регистър.

Затова след възлагане на поръчката и преди подписване на рамковия договор, избраният оферент трябва да предостави актуално удостоверение за регистрация. В противен случай ще се приложи каскадната процедура, като се премине към следващия оферент.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 186-419152
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/01/2019
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Тръжните документи ще бъдат налични за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3). Уебсайтът ще се обновява периодично и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации, изменения или отговори на въпроси по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxemburg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/11/2018