Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 529208-2018

01/12/2018    S232

Spanien-Alicante: Fysiska säkerhetstjänster och materiel

2018/S 232-529208

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Nationellt registreringsnummer: V-03965324
Postadress: Avenida de Europa, 4
Ort: Alicante
Nuts-kod: ES521 Alicante/Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-post: procurement@euipo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4189
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fysiska säkerhetstjänster och materiel

Referensnummer: AO/015/18
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79710000 Säkerhetstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EUIPO avser formalisera ramavtal i kaskadform med företag eller konsortier med kapacitet att tillhandahålla säkerhetstjänster av högsta kvalitet samt tillhandahålla den mest avancerade högteknologiska säkerhetsutrustningen på den internationella marknaden för alla EUIPO:s byggnader och personal, oavsett plats, på alla geografiska positioner. Detta omfattar alla säkerhetsaspekter, från specialiserad rådgivning till leverans, installation, underhåll och uppdatering av säkerhetsutrustning och -system.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES521 Alicante/Alacant
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Avenida de Europa, 4 Alicante, SPANIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kontraktet omfattar tillhandahållandet av driftstjänster och övriga tjänster i samband med skyddet och säkerhet till förmån för EUIPO:s personal och lokaler.

Driftstjänster är sådana som tillhandahålls på reguljär basis om inkluderar:

(1) säkerhetstjänster: övervakningstjänster

(2) leverans och installation av ny säkerhetsutrustning, som:

(a) system för åtkomstkontroll eller integration av nya tekniker i byggnaderna AA1, AA2, AA3, AEL178 samt andra byggnader vid behov

(b) kameraövervakningssystem, inklusive kameror för yttre säkerhetsgräns och för övervakning av alla in- och utgångar i byggnaderna AA1, AA2, AA3, AEL178 samt övriga byggnader längs den yttre gränsen vid behov

(c) inspelningsutrustning för digital övervakningsvideo för yttre kameror i byggnaderna AA1, AA2 och AA3

(d) EUIPO nyckelsystem till AA1, AA2, AA3 och AEL178

(e) säkerhetshanteringssystem för säkerhetskontrollrum i byggnaden AA2

(f) säkerhetsskåp

(g) elektronikskåp för att hantera och kontrollera säkerhetsnycklar

(h) skanningsapparatur

(i) system för igenkänning av registreringsskyltar

(j) inbrottslarm

(k) biometriska system

(3) förebyggande och avhjälpande underhåll till RL223, AA1, AA2, AA3, AEL178 och övriga byggnader vid behov

(a) förebyggande underhåll

(b) avhjälpande underhåll.

De ytterligare tjänsterna är sådana tjänster som tillhandahålls på behovsbasis och kan bestå av alla ytterligare säkerhetsrelaterade tjänster som inte uttryckligen specificeras häri, såvida ansvaret för detta inte faller under ett annat EUIPO-kontrakt. Dessa ytterligare tjänster kan till exempel bestå av:

(1) säkerhetsrelaterad rådgivning

(2) särskilda tjänster som beskrivs i kommissionens beslut (EU, Euroatom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen

(3) sökningar i databasen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt artikel 18 ur lag 5/2014 av den 4 april om privat säkerhet, ska privata säkerhetsföretag erhålla administrativt tillstånd och vara officiellt registrerade i motsvarande register vid tillhandahållande av privata säkerhetstjänster.

Enligt artikel 19.6 i samma lag är det obligatoriskt för icke-spanska privata säkerhetsföretag som är auktoriserade att tillhandahålla säkerhetstjänster enligt förordningarna i någon EU-medlemsstat eller de stater som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att registrera sig i inrikesministeriets nationella register över privata säkerhetsföretag eller, om deras säte är i en autonom region med jurisdiktion över privata säkerhetsfrågor och deras verksamhetsområde är begränsat till det området, i motsvarande autonomt register.

Därför ska den vinnande anbudsgivaren, så snart kontraktet har tilldelats och innan ramavtalet undertecknas, kunna uppvisa ett aktuellt registreringsintyg. Om så inte sker kommer kaskadförfarandet att tillämpas och nästa anbudsgivare kommer att tilldelas kontraktet.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 186-419152
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/01/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning från den adress som anges i punkt I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras med regelbundna mellanrum, och det åligger anbudsgivarna att kontrollera de uppdateringar, tillägg eller svar på frågor som offentliggörs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då meddelandet mottogs av den kärande eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/11/2018