Услуги - 529225-2018

01/12/2018    S232

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ

2018/S 232-529225

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: cs-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eib.org/en/about/procurement/calls/op-1519.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4245
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ

Референтен номер: CFT-1519
II.1.2)Основен CPV код
79999100 Услуги по сканиране
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕИБ публикува тази покана за участие в търг с намерението да възложи поръчка за услуги за предоставянето на централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ. Доставчикът на услугата ще предостави човешки ресурси и лизингово оборудване на Групата на ЕИБ за продължителността на поръчката за услуги.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 775 664.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30124500 Принадлежности за скенер
30124520 Подавач на документи за скенер
30216110 Скенери за компютри
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
48318000 Софтуерни пакети за скенери
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Помещенията на групата на ЕИБ в Люксембург

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ЕИБ публикува тази покана за участие в търг с намерението да възложи поръчка за услуги за предоставянето на централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ. Доставчикът на услугата ще предостави човешки ресурси и лизингово оборудване на Групата на ЕИБ за продължителността на поръчката за услуги, както следва:

Човешки ресурси:

— 1 ИТ експерт и ръководител на външния персонал,

— 1 ИТ експерт,

— 2 помощник-ръководители на центъра за сканиране и оператор по управление на качеството,

— 3 оператори в центъра за сканиране.

За всеки от горните ресурси доставчикът на услуги ще предостави и резерви (вж. повече подробности в техническите спецификации на търга).

Лизингово оборудване:

— 1 скенер за книги,

— 2 плоски скенера,

— 9 скенера със среден капацитет,

— 1 широкоформатен скенер,

— 1 софтуер за заснемане.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 775 664.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 112-254083
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/02/2019
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/02/2019
Местно време: 11:00
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При поискване, на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

48 месеца

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/11/2018