Usługi - 529229-2018

01/12/2018    S232

Belgia-Bruksela: Umowa o usługi w celu wsparcia skuteczniejszego wdrażania dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych

2018/S 232-529229

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4219
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa o usługi w celu wsparcia skuteczniejszego wdrażania dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych

Numer referencyjny: ENV.D.3/SER/2018/0036
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wyniki oceny dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych, nad którą prace zakończyły się w październiku 2018 r., wskazują, że dyrektywa jest dostosowana do potrzeb, jednakże pełne osiągnięcie jej celów będzie zależne od poprawy jej wdrażania. W ramach działań następczych oceny Komisja zamierza wprowadzić mechanizmy wsparcia zainteresowanych stron we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych, a także we wzmacnianiu współpracy i tworzeniu sieci kontaktów między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami. Ostatecznym celem jest pomoc państwom członkowskim i sektorowi ogrodów zoologicznych we wzmocnieniu roli ogrodów zoologicznych w zachowaniu różnorodności biologicznej. W związku z tym umowa ma zapewnić wsparcie techniczne, naukowe i administracyjne w celu organizacji forów wymiany wiedzy i dobrych praktyk w odniesieniu do różnych zagadnień, w celu prowadzenia szkoleń i wykorzystania mechanizmów wzajemnej wymiany na rzecz różnych zainteresowanych stron zaangażowanych we wdrażanie dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organów państw członkowskich i ich służb kontrolnych, a także operatorów ogrodów zoologicznych i stowarzyszeń.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarta procedura przetargowa: Jedna umowa o usługi o czasie obowiązywania wynoszącym 36 miesięcy, bez odnowienia.

Od wykonawcy oczekuje się zorganizowania 3 jednodniowych spotkań, których celem jest wymiana wiedzy i najlepszych praktyk. Od wykonawcy oczekuje się również opracowania, przeprowadzenia i oceny kursów szkoleniowych dotyczących różnych aspektów wdrażania dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych w czterech różnych regionach geograficznych UE. Ponadto wykonawca powinien wspierać korzystanie z mechanizmów wzajemnej wymiany wiedzy.

Konkretne zadania:

Zadanie 1: 3 spotkania zainteresowanych stron

Zadanie obejmuje przygotowanie, organizację i działania następcze dotyczące jednego spotkania dla zainteresowanych stron rocznie, wraz z pełną logistyką, dokumentami bazowymi, prezentacjami, przewodniczeniem spotkaniu, sporządzaniem protokołów, opracowaniem sprawozdań i pakietów informacyjnych dla uczestników. Spotkania będą jednodniowymi wydarzeniami dla 30-50 uczestników, prowadzonymi w języku angielskim. Od oferenta oczekuje się przeprowadzenia przed każdym spotkaniem konsultacji z zainteresowanymi stronami, dotyczących najbardziej odpowiednich zagadnień, na których temat potrzebna jest wymiany wiedzy i uwzględnienia wymagań dotyczących wiedzy. Na kolejnym spotkaniu doradca oceni również osiągnięcia w zakresie najistotniejszych działań następczych ustalonych na poprzednim spotkaniu. Wykonawca zapewni także wszelkie aspekty logistyczne, w tym miejsce spotkań, wyżywienie, sprzęt techniczny, rejestrację, identyfikatory itp. Oczekuje się również, że oferent opłaci koszty podróży i zakwaterowania (można przewidzieć wcześniejszą rezerwację i opłacenie pokoi lub ryczałt na jedną noc) dla maksymalnie 10 uczestników na jedno spotkanie. Po spotkaniu doradca będzie pomagał zainteresowanym stronom we wdrażaniu planów działań priorytetowych ustalonych przez uczestników podczas spotkania.

Zadanie 2: Szkolenie

Oczekuje się, że wykonawca przygotuje i zorganizuje szkolenia w czterech różnych regionach geograficznych UE. Oferent ustali treści nauczania, uwzględniając wyniki oceny dotyczącej dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych oraz opracuje odpowiedni program szkoleń i materiały szkoleniowe.

Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim, chyba że podejście regionalne będzie wymagało posługiwania się innym językiem. Oferent zorganizuje te szkolenia, każde dla 20-30 uczestników, zapewni odpowiednią salę szkoleniową i co najmniej 2 niezależnych prowadzących, mających właściwe i bogate doświadczenie w danej dziedzinie. Oferent opłaci koszty podróży i zakwaterowania (można przewidzieć wcześniejszą rezerwację i opłacenie pokoi lub ryczałt na jedną noc) dla maksymalnie 10 uczestników na jedno szkolenie.

Równolegle ze szkoleniami stacjonarnymi wykonawca dokona przeglądu i przekaże sugestie dotyczące szkoleń online o tej samej treści nauczania, które można będzie wykorzystać w przyszłości. Oczekuje się, że oferent przeprowadzi po ostatnim szkoleniu ocenę wpływu i skuteczności szkoleń i dostarczy sprawozdanie na ten temat.

Zadanie 3: Wsparcie wykorzystania programów wzajemnej wymiany wiedzy

Od wykonawcy oczekuje się dokonania przeglądu istniejących programów służących wzajemnej wymianie wiedzy, rozwijania ich i wspierania właściwych organów państw członkowskich w wykorzystaniu tych programów.

Oferent jest zobowiązany do aktywnego wspierania rozwoju programów wzajemnego nauczania i łączenia w pary w celu wzajemnej wymiany wiedzy. Wykonawca będzie umożliwiał kontakty, komunikację i koordynację między możliwymi parami wzajemnej wymiany wiedzy i będzie je wspierał w wypełnianiu wniosków do programów wzajemnej wymiany wiedzy, takich jak program Taiex-Eir Peer 2 Peer. Wykonawca nie musi pokrywać kosztów podróży i zakwaterowania w ramach określonych programów wzajemnej wymiany.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Należy mieć na uwadze, że niniejsze ogłoszenie zostało wcześniej opublikowane w Dz. U. 2018/S 056-123139 w dniu 21.3.2018, z tytułem „Wsparcie kontynuacji programu REFIT w zakresie dyrektywy dotyczącej ogrodów zoologicznych, w zależności od wyników oceny”, w kwocie 400 000 EUR.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. dokumentacja przetargowa (zob. pkt 1.1 i 1.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/01/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, Salle D

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta (nie przewiduje się zwrotu kosztów uczestnictwa).

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: env-tenders@ec.europa.eu.

W przypadku niedotrzymania powyższego wymogu instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do swojej siedziby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2018/1046 z 18.7.2018 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4.

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.3. Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów procedur odwoławczych:

Uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2018