Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 529229-2018

01/12/2018    S232

Belgia-Bruxelles: Contractul de servicii pentru sprijinirea unei mai bune puneri în aplicare a directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice

2018/S 232-529229

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4219
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contractul de servicii pentru sprijinirea unei mai bune puneri în aplicare a directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice

Număr de referinţă: ENV.D.3/SER/2018/0036
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Rezultatele evaluării Directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice, finalizate în octombrie 2018, au concluzionat că Directiva este adecvată scopului, dar atingerea pe deplin a obiectivelor sale va depinde de îmbunătățirea punerii sale în aplicare. Ca urmare a evaluării, Comisia intenționează să instituie mecanisme pentru a sprijini părțile interesate în ceea ce privește o mai bună punerea în aplicare și executarea a Directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice și să intensifice cooperarea și crearea de rețele între toți actorii implicați. Scopul final este de a ajuta statele membre și sectorul zootehnic să consolideze rolul grădinilor zoologice în conservarea biodiversității. În consecință, acest contract are ca scop asigurarea unui sprijin tehnic, științific și administrativ pentru organizarea de forumuri pentru schimbul de cunoștințe și de bune practici pe diferite teme, cursuri de formare și utilizarea mecanismelor peer-to-peer pentru diferiții actori implicați în punerea în aplicare a Directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice, cu un accent pe autoritățile statelor membre și pe inspectoratele acestora, precum și pe operatorii și asociațiile grădinilor zoologice.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cerere deschisă pentru ofertă: Contract de servicii unic cu durata de 36 luni, fără posibilitatea de reînnoire

Se preconizează că contractantul va organiza 3 reuniuni cu părțile interesate de 1 zi, favorizând schimbul de cunoștințe și cele mai bune practici. De asemenea, contractantul trebuie să dezvolte, să realizeze și să evalueze cursurile de formare în patru regiuni geografice diferite ale UE, acoperind diferitele aspecte ale punerii în aplicare a directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice. În plus, contractantul trebuie să sprijine utilizarea mecanismelor peer-to-peer.

Sarcini specifice:

Sarcina 1: 3 reuniuni ale părților interesate:

Sarcina implică pregătirea, organizarea și monitorizarea unei întâlniri cu părțile interesate în fiecare an, inclusiv a tuturor aspectelor logistice, documentelor de fond, prezentărilor, co-prezidarea ședinței, procesul-verbal, întocmirea rapoartelor de întâlnire și pachetul informativ pentru participanți. Reuniunile vor fi evenimente de o zi cu 30-50 de participanți și vor avea loc în limba engleză. I se solicită ofertantului să consulte părțile interesate înainte de fiecare reuniune cu privire la cele mai relevante subiecte care necesită schimb de informații și competențe specifice care trebuie luate în considerare. În cazul în care există o întâlnire anterioară, consultantul va evalua, de asemenea, realizarea acțiunilor de monitorizare prioritare convenite în cadrul ultimei reuniuni. Contractantul va acoperi costurile pentru toate aspectele logistice, inclusiv locația ședinței, catering, echipamentele tehnice, înregistrarea, legitimațiile, etc. De asemenea, se așteaptă ca ofertantul să plătească cheltuielile de deplasare și cazare (se pot prevedea camere pre-rezervate și plătite sau o sumă forfetară pe noapte) pentru maximum 10 participanți pentru fiecare întâlnire. După întâlnire, consultantul va asista părțile interesate în punerea în aplicare a planurilor prioritare de acțiune convenite de părțile interesate în cadrul reuniunii.

Sarcina 2: Formarea

Contractantul trebuie să pregătească și să organizeze cursuri de formare în patru regiuni geografice diferite ale UE. Ofertantul va trebui să stabilească conținutul de formare, ținând cont de rezultatele evaluării din cadrul Directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice și să dezvolte o structură și un material adecvat pentru curs.

Cursurile de formare vor fi oferite în limba engleză, cu excepția cazului în care abordarea regională necesită o altă limbă. Ofertantul va organiza aceste sesiuni de formare pentru 20-30 de participanți fiecare, va oferi un loc de formare adecvat și cel puțin 2 tutori independenți cu experiență relevantă și solidă în domeniul respectiv. De asemenea, se așteaptă ca ofertantul să acopere cheltuielile (pentru maximum 10 participanți pentru fiecare sesiune de formare) de deplasare și cazare (se pot prevedea camere pre-rezervate și plătite sau o sumă forfetară pe noapte).

Pe lângă cursurile de formare la fața locului, contractantul ar trebui, de asemenea, să exploreze și să facă sugestii pentru a stabili cursurile de formare online cu același conținut pentru o utilizare ulterioară. În urma ultimului curs de formare, se preconizează că ofertantul trebuie să efectueze o evaluare a impactului privind eficacitatea instructajului și să prezinte un raport în acest sens.

Sarcina 3: Susținerea utilizării mecanismelor peer-to-peer

Se preconizează că contractantul va explora mecanismele existente peer-to-peer, le va promova și va sprijini autoritățile competente ale statelor membre în utilizarea acestor programe.

Ofertantul este obligat să promoveze în mod activ programe de învățare peer-to-peer și să se potrivească perechilor peer-to-peer. Contractantul va facilita contactele, comunicarea și coordonarea dintre posibilele perechi peer-to-peer și le va sprijini prin depunerea unei candidaturi la mecanismele existente de tip peer-to-peer, cum ar fi programul Taiex-Eir Peer 2 Peer. Nu este de așteptat ca consultantul să acopere costurile de deplasare și cazare pentru oricare dintre programele identificate peer-to-peer.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Vă rugăm să rețineți că acesta a fost publicat anterior în Jurnalul Oficial 2018/S 056-123139 din 21.3.2018 cu titlul „Sprijin pentru urmărirea acțiunii REFIT a Directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice, în funcție de rezultatul evaluării” cu o sumă de 400 000 EUR.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta dosarul achiziției (a se vedea punctele 1.1 și 1.7 din caietul de sarcini al licitației).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/01/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/02/2019
Ora locală: 10:30
Locul:

Avenue de Beaulieu 5, B — 1160 Brussels, Salle D

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți pentru fiecare ofertă (cheltuielile nu sunt acoperite).

Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: env-tenders@ec.europa.eu.

În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza accesul la sediul său.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) Nr. 2018/1046 din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.

Dosarul achiziției va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3). Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenele-limită pentru procedurile de revizuire:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/11/2018