Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 529233-2018

01/12/2018    S232

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Οπτικοακουστική κάλυψη των τρεχουσών υποθέσεων της ΕΕ — PO/2018-05/A4

2018/S 232-529233

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, Unit A4 - Audiovisual Services
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 200
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: BERL 04/363
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Simona PILKO
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-tender-video2018@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Directorate-General Communication
Ταχ. διεύθυνση: 60 Rue Wiertz
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-tender-video2018@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
Ταχ. διεύθυνση: Rond Point Schuman, 9A
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1046
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-tender-video2018@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)
Ταχ. διεύθυνση: Av. du Bourget 1, J59
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-tender-video2018@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eacea.ec.europa.eu/homepage_en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)
Ταχ. διεύθυνση: Place Rogier, 16
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-tender-video2018@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Ταχ. διεύθυνση: Zigfrida Annas Meierovica boulevard No 14
Πόλη: Riga
Κωδικός NUTS: LV006 Rīga
Ταχ. κωδικός: LV-1050
Χώρα: ΛΕΤΟΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-tender-video2018@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.berec.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Ταχ. διεύθυνση: Westhafenplatz, 1
Πόλη: Frankfurt am Main
Κωδικός NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Ταχ. κωδικός: 60327
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-tender-video2018@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eiopa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
Ταχ. διεύθυνση: 103, rue de Grenelle
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR101 Paris
Ταχ. κωδικός: 75007
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-tender-video2018@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.esma.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)
Ταχ. διεύθυνση: Treurenberg 22
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-tender-video2018@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://srb.europa.eu
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Βέλγιο

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Οπτικοακουστική κάλυψη των τρεχουσών υποθέσεων της ΕΕ — PO/2018-05/A4

Αριθμός αναφοράς: PO/2018-05/A4
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
92111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η σύμβαση-πλαίσιο για την οπτικοακουστική κάλυψη των τρεχουσών υποθέσεων της ΕΕ θα επιτρέψει την παραγωγή δελτίων ειδήσεων και αποθεμάτων στιγμιοτύπων βίντεο με ειδήσεις της ΕΕ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, κοινωνικά μέσα και δικτυακές πύλες.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 950 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ευρασία

Αριθμός τμήματος: II
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
92111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο
92221000 Υπηρεσίες τηλεοπτικών παραγωγών
64228000 Υπηρεσίες μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρτίδα αυτή καλύπτει το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, την Κιργισία, τη Λευκορωσία, το Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία, τη Ρωσία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ασία (εκτός από τα κράτη που περιλαμβάνονται στις παρτίδες ΙΙ και VI) και Ωκεανία.

Αριθμός τμήματος: IV
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
92111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο
92221000 Υπηρεσίες τηλεοπτικών παραγωγών
64228000 Υπηρεσίες μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρτίδα αυτή καλύπτει την Ασία (εκτός από τα κράτη που περιλαμβάνονται στις παρτίδες ΙΙ και VI) και την Ωκεανία.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Αφρικανική ήπειρος (εκτός από τα κράτη που περιλαμβάνονται στην παρτίδα VI)

Αριθμός τμήματος: V
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
92111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο
92221000 Υπηρεσίες τηλεοπτικών παραγωγών
64228000 Υπηρεσίες μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρτίδα αυτή καλύπτει την Αφρικανική ήπειρο (εκτός από τα κράτη που περιλαμβάνονται στην παρτίδα VI).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 061-133994
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-05/A4 INS/AP Consortium: First Contractor
Αριθμός τμήματος: II
Τίτλος:

Ευρασία

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
11/09/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Instant News Services (INS) (Επικεφαλής κοινοπραξίας που αποτελείται από την INS και την Associated Press Television News Inc.)
Αριθμός ταυτοποίησης: BE 0442731259
Ταχ. διεύθυνση: IPC, 1 Boulevard Charlemagne, Bte 15
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1041
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Associated Press Television News Inc., (APTN/AP) (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: 03589918
Ταχ. διεύθυνση: The Interchange, Oval Road
Πόλη: London
Κωδικός NUTS: UKI LONDON
Ταχ. κωδικός: NW1 7DZ
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 350 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 350 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Η αναλογία είναι μικρότερη από 20%. Οι γνωστοί υπεργολάβοι είναι οι Watch TV, NEP Belgium NV, Hikari, CDNTV, MS Consult/LABER TV, CAPA

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-05/A4 AFP Services/EBU/AVIWEST Consortium: Second Contractor
Αριθμός τμήματος: II
Τίτλος:

Ευρασία

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
06/11/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: AFP Services ((Επικεφαλής κοινοπραξίας που αποτελείται από: AFP Services, EBU, AVIWEST)
Αριθμός ταυτοποίησης: 330 518 556 RCS Paris
Ταχ. διεύθυνση: 13 Place de la Bourse
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR101 Paris
Ταχ. κωδικός: 75002
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: European Broadcasting Union (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: CHE-107.741.078
Ταχ. διεύθυνση: 17A L'ancienne route
Πόλη: Grand Saconnex
Κωδικός NUTS: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Ταχ. κωδικός: 1218
Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Aviwest (δεύτερος εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: 50820540800042
Ταχ. διεύθυνση: Espace Performance Bat O
Πόλη: Saint Gregoire
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 35769
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 350 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 350 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 5 %
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Kaos

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-05/A4 INS/AP Consortium First Contractor
Αριθμός τμήματος: IV
Τίτλος:

Ασία (εκτός από τα κράτη που περιλαμβάνονται στις παρτίδες ΙΙ και VI) και την Ωκεανία

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
11/09/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Instant News Services (INS) (Επικεφαλής κοινοπραξίας NS/AP που αποτελείται από την INS και την Associated Press Television News Inc.)
Αριθμός ταυτοποίησης: BE 0442 731 259
Ταχ. διεύθυνση: IPC, 1, Bld. Charlemagne, Bte 15
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1041
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Associated Press Television News Inc., (APTN/AP) (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: 03589918
Ταχ. διεύθυνση: The Interchange, Oval Road
Πόλη: London
Κωδικός NUTS: UKI LONDON
Ταχ. κωδικός: NW1 7Dz
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 400 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 400 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Η αναλογία είναι μικρότερη από 20%. Οι γνωστοί υπεργολάβοι είναι οι Watch TV, NEP Belgium NV, Hikari, CDNTV, MS Consult/LABER TV, CAPA

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-05/A4 - AFP Services/EBU/AVIWEST Consortium Second Contractor
Αριθμός τμήματος: IV
Τίτλος:

Ασία (εκτός από τα κράτη που περιλαμβάνονται στις παρτίδες ΙΙ και VI) και την Ωκεανία

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
06/11/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: AFP Services ((Επικεφαλής κοινοπραξίας που αποτελείται από: AFP Services, EBU, Aviwest)
Αριθμός ταυτοποίησης: 330 518 556 RCS Paris
Ταχ. διεύθυνση: 13 Place de la Bourse
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR101 Paris
Ταχ. κωδικός: 75002
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: European Broadcasting Union (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: CHE-107.741.078
Ταχ. διεύθυνση: 17A L'ancienne route
Πόλη: Grand Saconnex
Κωδικός NUTS: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Ταχ. κωδικός: 1218
Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Aviwest (δεύτερος εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: 50820540800042
Ταχ. διεύθυνση: Espace Performance Bat O
Πόλη: Saint Gregoire
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 35769
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 400 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 5 %
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Kaos

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-05/A4 - INS/AP Consortium First Contractor
Αριθμός τμήματος: V
Τίτλος:

Αφρικανική ήπειρος (εκτός από τα κράτη που περιλαμβάνονται στην παρτίδα VI)

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
11/09/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Instant News Services (INS) (Επικεφαλής κοινοπραξίας που αποτελείται από την INS και την Associated Press Television News Inc.)
Αριθμός ταυτοποίησης: BE 0442 731 259
Ταχ. διεύθυνση: IPC, Boulevard Charlemagne 1, Bte 15
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1041
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Associated Press Television News Inc (APTN/AP) (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: 03589918
Ταχ. διεύθυνση: The Interchange, Oval Road
Πόλη: London
Κωδικός NUTS: UKI LONDON
Ταχ. κωδικός: NW1 7DZ
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 200 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 200 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Η αναλογία είναι μικρότερη από 20%. Οι γνωστοί υπεργολάβοι είναι οι Watch TV, NEP Belgium NV, Hikari, CDNTV, MS Consult/LABER TV, CAPA

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-05/A4 AFP Services/EBU/AVIWEST Consortium: Second Contractor
Αριθμός τμήματος: V
Τίτλος:

Αφρικανική ήπειρος (εκτός από τα κράτη που περιλαμβάνονται στην παρτίδα VI)

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
06/11/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: AFP Services ((Επικεφαλής κοινοπραξίας που αποτελείται από: AFP Services, EBU, AVIWEST)
Αριθμός ταυτοποίησης: 330 518 556 RCS Paris
Ταχ. διεύθυνση: 13 Place de la Bourse
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR101 Paris
Ταχ. κωδικός: 75002
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: European Broadcasting Union (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: CHE-107.741.078
Ταχ. διεύθυνση: 17A L'Ancienne route
Πόλη: Grand Saconnex
Κωδικός NUTS: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Ταχ. κωδικός: 1218
Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Aviwest
Αριθμός ταυτοποίησης: 508 205 408 000 42
Ταχ. διεύθυνση: Espace Performance Bat O
Πόλη: Saint Gregoire
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 35769
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 200 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 200 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 5 %
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Kaos

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Όλα τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δημοσιεύονται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3363.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ουδεμία
Πόλη: None
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/11/2018