Works - 529257-2021

19/10/2021    S203

Poland-Wieliczka: Works for complete or part construction and civil engineering work

2021/S 203-529257

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 191-493343)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wieliczka
National registration number: 351555364
Postal address: ul. Powstania Warszawskiego 1
Town: Wieliczka
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-020
Country: Poland
Contact person: W sprawach merytorycznych: Łukasz Cygankiewicz, w sprawach formalnych: Adam Konieczny
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Telephone: +48 122634100
Fax: +48 122786860
Internet address(es):
Main address: https://www.wieliczka.eu
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka

Reference number: WZP.271.34.2021
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie inwestycji „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”. Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, zgodne z przepisami, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla części 1 oraz 2 i najlepszą dostępną wiedzą zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w obszarze miasta Wieliczka, w województwie małopolskim.

Część 1 - Budowa i remont kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza.

Część 2 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Goliana metodą bezwykopową

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-493343

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Instead of:

5.1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) Dla Części 1 - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub (i) przebudowie kanalizacji o średnicy minimum Ø 1000 mm i długości co najmniej 400 m, w tym co najmniej 15 m kanalizacji metodą bezwykopową o średnicy minimum Ø 1000 mm.

b) Dla Części 2 - jedną robotę budowlaną polegającą na renowacji lub (i) remoncie kanalizacji metodą bezwykopową o średnicy minimum Ø 800 mm o długości co najmniej 50 m.

c) Dla Części 1 i Części 2 – dwóch robót budowlanych jak w lit. a) oraz b) lub też jednej roboty obejmującej swoim zakresem roboty jak opisane w lit. a) i b).

Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Read:

5.1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) Dla Części 1:

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub (i) przebudowie kanalizacji o średnicy minimum Ø 1000 mm i długości co najmniej 400 m, w tym co najmniej 15 m kanalizacji metodą bezwykopową o średnicy minimum Ø 1000 mm,

lub

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub (i) przebudowie kanalizacji o średnicy minimum Ø 1000 mm i długości co najmniej 385 m, oraz jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub (i) przebudowie kanalizacji zakres której wchodziły roboty polegające na wykonaniu metodą bezwykopową co najmniej 15 m kanalizacji o średnicy Ø 1000 mm.

b) Dla Części 2 - jedną robotę budowlaną polegającą na renowacji lub (i) remoncie kanalizacji metodą bezwykopową o średnicy minimum Ø 800 mm o długości co najmniej 50 m.

c) Dla Części 1 i Części 2:

- dwóch robót budowlanych jak w lit. a) tiret pierwsze oraz lit. b).

lub

- trzech robót budowlanych, w tym dwie roboty jak opisane w lit. a) tiret drugie i jedna jak w lit. b).

Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 01/02/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 02/02/2022

Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe, ppkt 7.
Instead of:

7. Oferta musi być zabezpieczona wadium:

- dla części 1 w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

- dla części 2 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść do dnia 04.11.2021 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Read:

7. Oferta musi być zabezpieczona wadium:

- dla części 1 w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

- dla części 2 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść do dnia 05.11.2021 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 04/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 05/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 04/11/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 05/11/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: