Lieferungen - 529466-2019

08/11/2019    S216    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Dumbrăvița: Kraftfahrzeuge

2019/S 216-529466

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Comuna Dumbrăvița
Nationale Identifikationsnummer: 4663480
Postanschrift: Str. Petofi Sandor nr. 31
Ort: Dumbrăvița
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307160
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Robert Krista
E-Mail: krista.robert@primaria-dumbravita.ro
Telefon: +40 256214272
Fax: +40 256214272

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: WWW.E-LICITATIE.RO

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aqua Dumbrăvița S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 31394843
Postanschrift: Str. Petofi Sandor, nr. 31, camera 2, județ Timiș
Ort: Dumbrăvița
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307160
Land: Rumänien
E-Mail: krista.robert@primaria-dumbravita.ro

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.e-licitatie.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dumbrăvița Investiții S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 31696884
Postanschrift: Str. Petofi Sandor, nr. 31, camera 2, județ Timiș
Ort: Dumbrăvița
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307160
Land: Rumänien
E-Mail: krista.robert@primaria-dumbravita.ro

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.e-licitatie.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100264348
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare utilaje pentru desfășurarea de lucrări publice

Referenznummer der Bekanntmachung: 4663480_2019_PAAPD1099753
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000 Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare utilaje pentru desfasurarea de lucrari publice, astfel: lotul 1 – autovidanja combinata in numele societatii Aqua Dumbravita S.R.L., iar lotul 2 – automaturatoare stradala compacta si lotul 3 – utilaj multifunctional dotat cu echipamente de lucru in numele societatii Dumbravita Investitii S.R.L., conform cerintelor din caietul de sarcini.

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatii suplimentare in a 6-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificar […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 026 500.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Automăturatoare stradală compactă

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34921100 Straßenkehrmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

Dumbravita, jud. Timis.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Automaturatoare stradala compacta – 1 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 656 500.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utilaj multifuncțional dotat cu echipamente de lucru

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144000 Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

Dumbravita, jud. Timis.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Utilaj multifunctional dotat cu echipamente de lucru – 1 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 678 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Autovidanjă combinată

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144520 Abwassertankwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

Dumbravita, jud. Timis.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autovidanja combinata – 1 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 692 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1: participantii la procedura (indiferent de calitatea in care participa – ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, dupa caz) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Se vor prezenta cel putin urmatoarele documente:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) actualizate la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, actualizate la momentul prezentarii,

— după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta nr. 2: se va completa si incarca in SEAP, odata cu DUAE, declaratie privind inexistenta conflictelor de interese in sensul art. 59-60 din Legea nr 98/2016 – de catre toti operatorii economici participanti la procedura (indiferent de calitatea in care participa).

Modalitatea de indeplinire: completare Formular nr. 2 de catre toti ofertantii (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si depunere in noul SEAP (SICAP) odata cu depunerea DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si cele implicate in procedură, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

— Malac Victor, primar,

— Don Ilona, contabil sef,

— Krista Robert-Alex, consilier Achizitii Publice,

— Albu Ioan-Petru, inspector de specialitate, Compartiment Servicii Publice Comunitare,

— Blaga Lucian-Marius, inspector superior, Compartiment Patrimoniu,

— Zaharia Alina Nicoleta, inspector principal, Registrul Agricol,

— Cristescu Lacramioara-Simona, inspector de specialitate, Proiecte Europene,

— Consilieri locali: Abalaru Iulian Alexandru, Cionca Daniel, Csizmadia Alin-Sebastian, Denes Ildiko, Hategan Ioan, Kadar Gheorghe, Margau Sorin-Nicolae, Nagy Balazs, Nicola Alin Ciprian, Pet Ioan, Samfira Ionel, Socol Alin-Daniel, Toma Iulian, Zinca Ovidiu-Calin,

— experti externi cooptati: Stoi Nicolae Valentin, Viorica Maria Bilav.

Notă:

1) Neindeplinirea cerintei si/sau nedepunerea DUAE de catre toti participantii la procedura atrage respingerea ofertei ca inacceptabila [cf. art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. 395/2016];

2) Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile 1, 2, 3. Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.

Loturile 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au livrat in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), produse similare/superioare. Prin livrari de produse similare se intelege utilaje pentru desfasurarea de lucrari publice.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici ofertanți precizeaza în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Fiecare subcontractant va completa DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate in formular. Se va completa DUAE. Acordul de subcontractare va fi depus in SICAP odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire.

Nota:

1) Fiecare subcontractant va completa DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate in formular.

2) In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie sa prezinte acordul de subcontractare in care se vor preciza datele de identificare ale partilor, valoarea si partile din contract subcontractate, dupa caz, precum și denumirea serviciilor ce vor fi prestate de acesta, precum si procentul din serviciile prestate de subcontractant.

Completare DUAE cu urmatoarele informatii: contractele invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, procentul și valoarea produselor din contract, calitatea in contract. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, astfel: contractele invocate drept experiență similară, documentul de recepție/recomandare sau orice alt document, semnat si stampilat de beneficiar, ce confirma receptia finala a produselor.

Note:

1) Certificatele/documentele de mai sus trebuie însotite de traducere autorizata în limba româna, daca este cazul;

2) Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a României (BNR) pe site-ul www.bnr.ro pentru anul în care respectivul contract a fost semnat;

3) Pentru contractele exprimate in alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul www.bnr.ro pentru anul in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la nota 2);

4) În cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul);

5) În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/12/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/03/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/12/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in noul SEAP (SICAP) la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate in noul SEAP (SICAP). Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP (http://sicapprod.elicitatie.ro/pub).

Daca pentru primul loc in clasament, 2 sau mai multe oferte au o valoare totala egala a propunerii financiare si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii, autoritatea contractantă va solicita clarificari prin intermediul noului SEAP (SICAP), in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Oferta cu cel mai scazut pret va fi declarata castigatoare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019