Dostawy - 52955-2015

Wyświetl widok skrócony

13/02/2015    S31

Polska-Poznań: Tabor kolejowy

2015/S 031-052955

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Składowa 5
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-897
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
Osoba do kontaktów: Renata Filip-Stankowska
E-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Tel.: +48 612792704
Faks: +48 612792708

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.koleje-wielkopolskie.com.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dzierżawa 4 (czterech) sztuk dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych wraz z opcją ich zakupu po upływie okresu dzierżawy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Dzierżawa

Kod NUTS PL41 Wielkopolskie,PL415 Miasto Poznań

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 4 (czterech) sztuk dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych (dalej pojazdy) wraz z opcją ich zakupu po upływie okresu dzierżawy. Pojazdy będą eksploatowane w celu świadczenia usług kolejowych przewozów pasażerskich. Okres dzierżawy 3 (trzech) sztuk pojazdów wynosić będzie 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, natomiast 4 (czwartego) pojazdu 18 (osiemnaście) miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania pojazdów Zamawiającemu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34620000 Tabor kolejowy, 80511000 Usługi szkolenia personelu

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 64 255 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
KW-P-31/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 192-339736 z dnia 7.10.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: KW-P-31/2014
Część nr: 1 - Nazwa: Dzierżawa 4 (czterech) sztuk dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych wraz z opcją ich zakupu po upływie okresu dzierżawy
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.2.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: PESA Rental Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 11
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-082
Państwo: Polska
E-mail: pesa@pesa.pl
Tel.: +48 523391100
Faks: +48 523391110

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 52 250 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 64 255 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Dostawa 4 (czterech) dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość zakupu pojazdów po okresie dzierżawy korzystając z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania środków finansowych pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i/lub kredytu bankowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o ośrodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej Ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.
5. Zgodnie z art. 182 Ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Obowiązujące zasady dotyczące środków ochrony prawnej zostały uregulowane w Dziale VI Środki ochrony prawnej Ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.2.2015