Lieferungen - 529550-2019

Submission deadline has been amended by:  583774-2019
08/11/2019    S216

Polen-Poznań: Erdgas

2019/S 216-529550

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postanschrift: ul. H. Wieniawskiego 1
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-712
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mgr inż. Arleta Czerniak
E-Mail: czerniak@amu.edu.pl
Telefon: +48 618294443
Fax: +48 618294012

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.amu.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.amu.edu.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-ProPublico.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla punktów odbioru gazu w 7 obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/4046/D/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla punktów odbioru gazu w 7 obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kompleksowa dostawa w ramach taryfy BW-5 i BW-6 o łącznym prognozowanym wolumenie 3 660 000 kWh/rok w 7 obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczegółowy wykaz punktów odbioru stanowi Załącznik nr A do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie ilości gazu nie pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą taryfą operatora. Standardy jakościowe – zgodnie z rozdz. III pkt 3 SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65200000 Gasversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
65210000 Gasversorgung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Szczegółowy wykaz punktów odbioru stanowi Załącznik nr A do SIWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla punktów odbioru gazu w 7 obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Okresy rozliczeniowe wynikają z taryfy na świadczenie usług dystrybucji, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w istotnych dla stron postanowieniach umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Paliwo gazowe dostarczane będzie do punktów odbioru gazu szczegółowo opisanych w Załączniku nr A do SIWZ. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na miesiące kalendarzowe, mocy umownej w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru opisane zostały w Załączniku nr A do SIWZ. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

Wykonawca złoży z ofertą: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie dokumentu JEDZ. Wykonawcy spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca musi posiadać:

1) ważną koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne; oraz

2) ważną koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne, lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku A do SIWZ.

Wykonawca złoży z ofertą: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie dokumentu JEDZ.

Na wezwanie Zamawiającego:

1) ważna koncesja w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne; oraz

2) ważna koncesja w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne, lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca posiada ważną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego, uprawniająca Wykonawcę do realizowania dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku A do SIWZ (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składane są przez każdego z członków konsorcjum. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: w art. 24 ust. 1 pkt 14 i art. 24 ust. 5 pkt 6 mowa jest o urzędującym członku organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólniku spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszu w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurencie. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5–6 ustawy – zgodnie ze złożonym Zał. nr 3 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – zgodnie ze złożonym Zał. nr 3 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie ze złożonym Zał. nr 3 do SIWZ. Dokumenty podmiotów zagranicznych: zgodnie z rozdz. VI pkt 7.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 9 000 000,00 kWh (dziewięć milionów) do co najmniej 5 (pięciu) punktów odbioru, przy czym Zamawiający nie określa w ramach ilu umów dostawy te zostały zrealizowane, oraz załączy do oferty dowody określające czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku V.1b).2 SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym – dokument składany wraz z ofertą.

— Na wezwanie Zamawiającego: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonanych zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V.1b) pkt 2 SIWZ – Zał. nr 4 do SIWZ oraz dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania dostaw w walutach innych niż złoty, Zamawiający będzie stosował przeliczanie walut wg kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, pok. 8, 61-712 Poznań, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na platformie https://e-ProPublico.pl/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.).

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

Do oferty należy dołączyć:

— oświadczenie w formie dokumentu JEDZ,

— formularz ofertowy,

— formularz cenowy,

— zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Uwaga: niniejsze zobowiązanie składa każdy podmiot, na zasobach którego Wykonawca polega, wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia,

— dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium innej niż pieniądz,

— pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy).

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach przewidzianych w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

Klauzula infor. z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem – zgodnie z rozdz. XVIII SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się:

— aby warunek określony w pkt V.1.b) 1 SIWZ – spełniał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana oddzielnie,

— aby warunek określony w pkt V.1.b) 2 SIWZ – spełniał przynajmniej 1 z Wykonawców, tj. ww. warunek musi być spełniony, ale niekoniecznie przez każdego z Wykonawców; ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp.

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokumenty podmiotów zagranicznych – zgodnie z rozdz. VI pkt 7 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie je odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019