Lieferungen - 529595-2019

08/11/2019    S216

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2019/S 216-529595

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nationale Identifikationsnummer: BZP-WPP-2374-1-36-DT-PN-SZ/2019
Postanschrift: ul. Stefana Batorego 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-591
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Zysk
E-Mail: bzp.wpp@mswia.gov.pl
Telefon: +48 226017208
Fax: +48 228456751

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/mswia/bip

Adresse des Beschafferprofils: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mswia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://mswia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjami

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP-WPP-2374-1-36-DT-PN-SZ/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla Zamawiającego:

1) Microsoft SQL Serwer 2019 Enterprise na 96 rdzeni;

2) Microsoft SQL Serwer 2019 Standard na 8 rdzeni;

3) Pakiet składający się z Windows Server 2019 Datacenter na 480 rdzeni + DEV CAL 200 szt.;

4) 4 sztuki Windows Server 2019 Standard na 48 rdzeni;

5) 2 sztuki Windows Server 2019 Standard na 96 rdzeni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 203 963.83 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla Zamawiającego:

1) Microsoft SQL Serwer 2019 Enterprise na 96 rdzeni;

2) Microsoft SQL Serwer 2019 Standard na 8 rdzeni;

3) Pakiet składający się z Windows Server 2019 Datacenter na 480 rdzeni + DEV CAL 200 szt.;

4) 4 sztuki Windows Server 2019 Standard na 48 rdzeni;

5) 2 sztuki Windows Server 2019 Standard na 96 rdzeni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Licencje oprogramowania równoważnego: wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę licencji oprogramowania równoważnego na warunkach określonych w SOPZ.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje licencje oprogramowania równoważnego, zobowiązany jest wykazać ich równoważność, w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego w SOPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 203 963.83 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A. Termin realizacji wynosi: maksymalnie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, nie później niż do 27.12.2019 r.

B. Kryteria oceny ofert:

1) Cena oferty brutto – waga 60 %;

2) Termin realizacji zamówienia – waga 40 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Środki na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zostały uruchomione na mocy decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. ws. zmian w budżecie państwa na rok 2019 r., w ramach rezerwy celowej poz. 9 pn. „Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22.11.2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13 660 tys. PLN”.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej jako administrator systemu teleinformatycznego, wykorzystywanego do obsługi zgłoszeń alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego odpowiada za jego utrzymanie techniczne, zapewniając niezawodne i ciągłe funkcjonowanie systemu, krytycznego z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. Mając na względzie powyższe, dochowanie ustawowego terminu składania ofert uniemożliwi zapewnienie poprawnej pracy kluczowych elementów systemu informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/11/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/11/2019
Ortszeit: 10:10
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział Prowadzenia Postępowań, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, POLSKA, II piętro, pok. nr 203.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Po otwarciu ofert następuje ich upublicznienie (tj. upublicznienie złożonych przez Wykonawców formularzy ofert) na platformie, w sekcji „Dokumenty udostępnione”, w folderze „Publiczna sesja otwarcia ofert”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A. Postępowanie jest prowadzone wg zasad określonych w art. 24aa ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

B. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123, z późn. zm.), w języku polskim, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://mswia.ezamawiajacy.pl.

C. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 PLN.

D. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

E. Wykonawca składa aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

F. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (tj. informacji z otwarcia ofert) Wykonawca za pośrednictwem Platformy, składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

G. Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (z zastrzeżeniem zawartym w sekcji D ust. 3 i 4), aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: brak podstaw do wykluczenia: oświadczenia i dokumenty wymienione w §5 pkt 1–6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. ws. rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

H. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy na zasadach określonych w § 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do postępowań na usługi i dostawy o wartości powyżej 144 000 EUR, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy Pzp – odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej

W postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ);

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione powyżej).

2. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019