Lieferungen - 529607-2019

Submission deadline has been amended by:  569148-2019
08/11/2019    S216

Polen-Warschau: Netzausrüstung

2019/S 216-529607

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kancelaria Sejmu
Postanschrift: ul. Wiejska 4/6/8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-902
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Podgórska
E-Mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Telefon: +48 226942098
Fax: +48 226941149
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sejm.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.sejm.gov.pl/zamowienia
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.sejm.gov.pl/zamowienia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Kancelaria Sejmu
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Kancelaria Sejmu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa systemu kontroli dostępu NAC

Referenznummer der Bekanntmachung: BIT - 3021-80/19(AP)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000 Netzausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest system kontroli dostępu NAC.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest system kontroli dostępu NAC, dostarczony w postaci 2 maszyn wirtualnych w formacie OVF pracujących w klastrze niezawodnościowym (zapewniającym współdzielenie licencji), wraz z licencjami umożliwiającymi obsługę przynajmniej 2 000 jednocześnie podłączonych agentów skanujących stacje robocze, pracujące pod systemami operacyjnymi MS Windows 7/8/10 oraz MAC OS i co najmniej 5 000 jednocześnie podłączonych urządzeń („endpoints”).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Dost, instala i urucho nie póź niż 3 tyg od daty pod umowy.

2. Świad przez 36 mies od daty podp protokoł odbio insta i uruch usługi gwarani i wspar tech.

Przy wyborze najkorzys oferty Zam będzie się kier następ kryter:

1) cena: 80 %;

2) liczba god świadcz usł wsparcia wdrożenio: 4 %;

3) liczba god świadcz usł wsparcia powdrożenio w miesi: 16 %.

Zam wymaga wniesienia wadium w wysoko 25 000,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie tego warunku.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4–8 tej ustawy jeżeli zaistniały one w okresach określonych w art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zam. będzie żądał:

1) inf z KRK w zakr określ w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp oraz odnośnie skazania za wykr na karę aresztu, w zakr określ przez Zam na podst art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem term skład ofert;

2) zaśw właściwego naczel US potw, że Wyk nie zalega z opłacaniem pod, wystaw nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skład ofert lub innego dok potw, że Wyk zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewen odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaśw właściwej terenowej jed organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego doku, potw, że Wyk nie zalega z opłacaniem składek na ubez społ lub zdrowotne - wystaw nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem term skład ofert lub innego dok potwierdza, że Wyk zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właści rej lub cent ew i info o dział gosp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rej lub ew, w celu potw braku pods wyklu na podst art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

5) oświad Wyk o braku wyd wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem pod, opłat lub skład na ub społ lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok potwi dok płatności tych należności wraz z ewen odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) ośw Wyk o braku orzeczenia wobec niego tytułem środ zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam pub;

7) ośw Wyk o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zak określ przez Zam na podst art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp;

8) ośw Wyk o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochro środ lub przepi o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp;

9) oświ Wyk o niezal z opłac pod i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.);

10) ośw Wyk o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wyk może złożyć wraz z oświadczeniem dok bądź inf potw, że powiązania z innym wyk nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp.

11) Każdy Wyk powinien dołączyć do oferty, aktualne na dzień skład ofert ośw., o któtym mowa w art. 25a uPzp - ośw Wyk składa w formie JEDZ. Wyk pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg term związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składana ofert.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej — dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy systemów kontroli dostępu NAC o wartości co najmniej 600 000 PLN (brutto) każdej z nich. Co najmniej jedna dostawa tych systemów powinna dotyczyć sprzętu i/lub oprogramowania pochodzącego od producentów zaoferowanego w niniejszym postępowaniu rozwiązania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

2) Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia powinien skierować osoby legitymujące się odpowiednim doświadczeniem:

a) Kierownika Zespołu wdrożeniowego, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów bezpieczeństwa informatycznego oraz kompetencje w obszarze bezpieczeństwa IT, w szczególności związane z technikami ofensywnymi i dobrymi praktykami wynikającymi z wiedzy audytorskiej, potwierdzone co najmniej trzema spośród niżej wymienionych certyfikatów:

— OSCE,

— OSCP,

— CISA,

— CISSP,

— CEH.

b) co najmniej 2-osobowy zespół, certyfikowany w oferowanych technologiach, który będzie uczestniczył w implementacji rozwiązań oraz będzie świadczyć usługę wsparcia technicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:

1) wykaz umów — dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodni z zapisami SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Biura Inwestycyjno-Technicznego, Warszawa, ul. Ludna 4a. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i będzie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W przed. postęp. o udzielenie zam. Komun. między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: e-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl.

2. Wyk zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zam pub, musi posiadać konto na ePUAP. Wyk posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany lub wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania dok elekt elekt kopii dok i oświad oraz inf przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dok elekt, ośw lub elekt kopii dok lub ośw. oraz innych inf przyjmuje się datę ich przekazania odpowiednio na ePUAP lub na pocztę elektroniczną Zam.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019