Lieferungen - 529607-2019

Submission deadline has been amended by:  569148-2019
08/11/2019    S216

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2019/S 216-529607

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kancelaria Sejmu
Adres pocztowy: ul. Wiejska 4/6/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Podgórska
E-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Tel.: +48 226942098
Faks: +48 226941149

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sejm.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.sejm.gov.pl/zamowienia

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sejm.gov.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Kancelaria Sejmu
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Kancelaria Sejmu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu kontroli dostępu NAC

Numer referencyjny: BIT - 3021-80/19(AP)
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest system kontroli dostępu NAC.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest system kontroli dostępu NAC, dostarczony w postaci 2 maszyn wirtualnych w formacie OVF pracujących w klastrze niezawodnościowym (zapewniającym współdzielenie licencji), wraz z licencjami umożliwiającymi obsługę przynajmniej 2 000 jednocześnie podłączonych agentów skanujących stacje robocze, pracujące pod systemami operacyjnymi MS Windows 7/8/10 oraz MAC OS i co najmniej 5 000 jednocześnie podłączonych urządzeń („endpoints”).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dost, instala i urucho nie póź niż 3 tyg od daty pod umowy.

2. Świad przez 36 mies od daty podp protokoł odbio insta i uruch usługi gwarani i wspar tech.

Przy wyborze najkorzys oferty Zam będzie się kier następ kryter:

1) cena: 80 %;

2) liczba god świadcz usł wsparcia wdrożenio: 4 %;

3) liczba god świadcz usł wsparcia powdrożenio w miesi: 16 %.

Zam wymaga wniesienia wadium w wysoko 25 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie tego warunku.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4–8 tej ustawy jeżeli zaistniały one w okresach określonych w art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zam. będzie żądał:

1) inf z KRK w zakr określ w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp oraz odnośnie skazania za wykr na karę aresztu, w zakr określ przez Zam na podst art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem term skład ofert;

2) zaśw właściwego naczel US potw, że Wyk nie zalega z opłacaniem pod, wystaw nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skład ofert lub innego dok potw, że Wyk zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewen odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaśw właściwej terenowej jed organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego doku, potw, że Wyk nie zalega z opłacaniem składek na ubez społ lub zdrowotne - wystaw nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem term skład ofert lub innego dok potwierdza, że Wyk zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właści rej lub cent ew i info o dział gosp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rej lub ew, w celu potw braku pods wyklu na podst art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

5) oświad Wyk o braku wyd wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem pod, opłat lub skład na ub społ lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok potwi dok płatności tych należności wraz z ewen odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) ośw Wyk o braku orzeczenia wobec niego tytułem środ zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam pub;

7) ośw Wyk o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zak określ przez Zam na podst art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp;

8) ośw Wyk o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochro środ lub przepi o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp;

9) oświ Wyk o niezal z opłac pod i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.);

10) ośw Wyk o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wyk może złożyć wraz z oświadczeniem dok bądź inf potw, że powiązania z innym wyk nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp.

11) Każdy Wyk powinien dołączyć do oferty, aktualne na dzień skład ofert ośw., o któtym mowa w art. 25a uPzp - ośw Wyk składa w formie JEDZ. Wyk pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg term związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składana ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej — dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy systemów kontroli dostępu NAC o wartości co najmniej 600 000 PLN (brutto) każdej z nich. Co najmniej jedna dostawa tych systemów powinna dotyczyć sprzętu i/lub oprogramowania pochodzącego od producentów zaoferowanego w niniejszym postępowaniu rozwiązania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

2) Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia powinien skierować osoby legitymujące się odpowiednim doświadczeniem:

a) Kierownika Zespołu wdrożeniowego, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów bezpieczeństwa informatycznego oraz kompetencje w obszarze bezpieczeństwa IT, w szczególności związane z technikami ofensywnymi i dobrymi praktykami wynikającymi z wiedzy audytorskiej, potwierdzone co najmniej trzema spośród niżej wymienionych certyfikatów:

— OSCE,

— OSCP,

— CISA,

— CISSP,

— CEH.

b) co najmniej 2-osobowy zespół, certyfikowany w oferowanych technologiach, który będzie uczestniczył w implementacji rozwiązań oraz będzie świadczyć usługę wsparcia technicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:

1) wykaz umów — dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodni z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Biura Inwestycyjno-Technicznego, Warszawa, ul. Ludna 4a. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i będzie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W przed. postęp. o udzielenie zam. Komun. między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: e-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl.

2. Wyk zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zam pub, musi posiadać konto na ePUAP. Wyk posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany lub wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania dok elekt elekt kopii dok i oświad oraz inf przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dok elekt, ośw lub elekt kopii dok lub ośw. oraz innych inf przyjmuje się datę ich przekazania odpowiednio na ePUAP lub na pocztę elektroniczną Zam.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2019