Prekės - 529667-2019

08/11/2019    S216    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Wageningen: Motorvoertuigen

2019/S 216-529667

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wageningen University & Research
Nationaal identificatienummer: 09215846
Postadres: Postbus 59
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6700 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper Verkuilen
E-mail: jasper.verkuilen@wur.nl
Telefoon: +31 317489164

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wur.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=133275

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=133275
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderzoek en onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wagenpark - lease

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

WUR maakt gebruik van voertuigen bij haar reguliere bedrijfsvoering. Op dit moment vallen 54 auto's daarvan onder een leasecontract. Dit betreft zowel personal lease, waarbij de auto in de regel slechts door één persoon wordt gebruikt, als de categorie dienstvoertuigen. De dienstvoertuigen zijn ingezet op basis van een poolconstructie en kunnen door meerdere medewerkers worden gebruikt.

1) Tevredenheid berijders en wagenparkbeheerders;

2) Processen vereenvoudigen rondom het gebruik en beheer van voertuigen;

3) Markconformiteit van de aanbieding;

4) Verduurzaming van het wagenpark.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
34111000 Auto's: stationcars en sedans
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

WUR maakt gebruik van voertuigen bij haar reguliere bedrijfsvoering. Op dit moment vallen 54 auto's daarvan onder een leasecontract. Dit betreft zowel personal lease, waarbij de auto in de regel slechts door één persoon wordt gebruikt, als de categorie dienstvoertuigen. De dienstvoertuigen zijn ingezet op basis van een poolconstructie en kunnen door meerdere medewerkers worden gebruikt.

1) Tevredenheid berijders en wagenparkbeheerders;

2) Processen vereenvoudigen rondom het gebruik en beheer van voertuigen;

3) Markconformiteit van de aanbieding;

4) Verduurzaming van het wagenpark.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Procesondersteuning / Weging: 9000
Kwaliteitscriterium - Naam: Configuratietool / Weging: 13000
Kwaliteitscriterium - Naam: Marktconformiteit Leasecontracten / Weging: 13000
Kwaliteitscriterium - Naam: Verduurzaming wagenpark / Weging: 6000
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatie en Contractmanagement / Weging: 3000
Kwaliteitscriterium - Naam: Tussentijds beeindigen / Weging: 6000
Prijs - Weging: 288000
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Kan 2 maal worden verlengd met 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 16:01
Plaats:

Wageningen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2019