Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 529684-2023

01/09/2023    S168

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης πλοίων

2023/S 168-529684

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 2
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 10561
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kf_1340@navy.mil.gr
Τηλέφωνο: +30 2105531425
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.hellenicnavy.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.hellenicnavy.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχής Υπηρεσιών Ρυμούλκησης, Μεθόρμισης και Υποβοήθησης Χειρισμών Απάρσεως - Παραβολής Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων του ΠΝ στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Αριθμός αναφοράς: 20/23
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
63727000 Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης πλοίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ρυμούλκησης, Μεθόρμισης και Υποβοήθησης Χειρισμών Απάρσεως - Παραβολής Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων του ΠΝ στον Ν.Σ, Ευρύτερη Περιοχή Σαλαμίνας (Συμπεριλαμβανομένης της Περιοχής Μούλκι), Προσεγγιζόντων στο Λιμένα Πειραιά, Φαλήρου, Ελευσίνας, Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛΠΑ) (Συμπεριλαμβανομένων Καθηκόντων Πυρασφάλειας) Καθώς και Δυνατότητα Εκτέλεσης Ρυμούλκησης σε Περίπτωση Εκτάκτου Ανάγκης Κατόπιν Αιτήσεως του Ναυλωτή, σε όλη τη Θαλάσσια Περιοχή Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Διάρκειας Δύο (2) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εννιακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (900.000,00€), Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσομένου ΦΠΑ, Όποιο εκ των Δύο (2) Ορίων (Χρόνος ή Ποσό) Επέλθει Πρώτο

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 900 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ναύσταθμος Σαλαμίνας και ευρύτερη περιοχή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχής Υπηρεσιών Ρυμούλκησης, Μεθόρμισης και Υποβοήθησης Χειρισμών Απάρσεως - Παραβολής Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων του ΠΝ στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 900 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών ρυμούλκησης, μεθόρμισης και υποβοήθησης χειρισμών απάρσεως - παραβολής Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων του ΠΝ στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:

Όπως καθορίζεται στα Παραρτήματα "Β" και "Γ" της διακήρυξης

III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως αυτοί καθορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/09/2023
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/10/2023
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, μέσω http://www.promitheus.gov.gr/ με Α/Α

διαγωνισμού: 220131

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ενστάσεις / προσφυγές υποβάλλονται, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 347 έως 373 του ν.4412/16 καθώς και στο ΠΔ 39/17

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/08/2023