Roba - 529713-2021

19/10/2021    S203

Hrvatska-Brinje: Vozila za skupljanje otpada

2021/S 203-529713

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE D.O.O
Nacionalni registracijski broj: 44146676576
Poštanska adresa: FRANKOPANSKA 35
Mjesto: BRINJE
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53260
Država: Hrvatska
E-pošta: ivica.perkovic@brinje.hr
Telefon: +385 053701270
Telefaks: +385 053701210
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.komunalnodrustvobrinje.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0037300
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava komunalnih vozila za otpad

Referentni broj: 1/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144511 Vozila za skupljanje otpada
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava komunalnih vozila za otpad

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 676 600.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA A: Samopodizač kontejnera s dizalicom

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144511 Vozila za skupljanje otpada
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
II.2.4)Opis nabave:

Samopodizač kontejnera s dizalicom

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: Do 5 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za vozilo / Ponder: Do 15 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: Do 80 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 400 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA B: Vozilo za sakupljanje i prijevoz odvojenog otpada

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144511 Vozila za skupljanje otpada
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
II.2.4)Opis nabave:

Vozilo s dizalicom za sakupljanje i prijevoz odvojenog otpada

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: Do 5 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za vozilo / Ponder: Do 15 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: Do 80 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 276 600.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno točki 4.1.1 Dokumentacije o nabavi

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/11/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/11/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Frankopanska 62b, Brinje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/10/2021