Lieferungen - 529725-2019

08/11/2019    S216

България-Радомир: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 216-529725

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Радомир
Национален регистрационен номер: 000386776
Пощенски адрес: пл. „Свобода № 20
Град: Радомир
код NUTS: BG414 Перник
Пощенски код: 2400
Държава: България
Лице за контакт: инж. Димитър Димитров — в.и.д. кмет на община Радомир
Електронна поща: obshtinaradomir@abv.bg
Телефон: +359 77780507
Факс: +359 77782502

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.radomir.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porychki.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Радомир по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Радомир — 2016“ по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна помощ.

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на община Радомир по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Радомир — 2016“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд — 2016“ BG05FMOP001-3.002.“ със следните обособени позиции: ОП № 1 „Месо, месни продукти, риба и рибни продукти“, ОП № 2 „Мляко и млечни продукти“, ОП № 3 „Зърнени храни и храни на зърнена основа, хляб, тестени и сладкарски изделия“, ОП № 4 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях в консервирано, изсушено и замразено състояние“, ОП № 5 „Други хранителни продукти“, и включените в тях продукти са описани подробно в тех. спец-ция към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират в-я с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 15 947.20 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо, месни продукти, риба и рибни продукти.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Перник
Основно място на изпълнение:

Община Радомир, област Перник

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включените в обособена позиция № 1 продукти и изискванията към тях са описани в техническата спецификация към документацията за общ. поръчка. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. По ОП 1 доставките се извършват след получаването на писмена заявка от възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е по преценка на изпълнителя. Възложителят определя срок за доставка на хранителните продукти в диапазона от 1 час и 30 мин. (90 мин.), но не повече от 3 (три) астрономически часа, приравнени на 180 минути от получаване на заявката.

Доставката по ОП 1 се извършва, както следва: 2 пъти седмично до 10:00 ч.

В случай на възникнала спешна необходимост възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 1 (един) час след заявката на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на доставка (ПСД) / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма

II.2.14)Допълнителна информация

Общ. поръчка се възлага на база критерий „оптимално съотн-е качество/цена“. Компл. оценка (КО)=ПСР*20%+ФП*60 %+ПСД*20 %, където: ПСР=(СРмин/Суч)*100 (СРмин — най-кратък срок за реакция; Суч — срок за реакция, предл. от оцен. уч-к); ФП=(Цмин/Цуч)*100 (Цмин — най-ниската обща цена; Цуч — обща цена, предл. от оцен. уч-к); ПСД=(Сд мин/Сд уч)*100 (Сд мин — най-краткия предл. срок; Сдуч — срок за доставка, предл. от оцен. уч-к).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 185-450004
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 631
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Месо,месни продукти, риба и рибни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕТ „Светлозар Райков“
Национален регистрационен номер: 823013267
Пощенски адрес: кв. „Твърди ливади“, бл. 51, вх. А, ап. 40
Град: Перник
код NUTS: BG414 Перник
Пощенски код: 2300
Държава: България
Електронна поща: svetliraikov@abv.bg
Телефон: +359 888602-993
Факс: +359 888602-993

Интернет адрес: www.svetliraikov.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 16 037.20 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 15 947.20 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/11/2019