Доставки - 529742-2018

01/12/2018    S232

България-Гулянци: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 232-529742

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Гулянци
Национален регистрационен номер: 000413691
Пощенски адрес: ул. „Васил Левски“ № 32
Град: Гулянци
код NUTS: BG314 Плевен
Пощенски код: 5960
Държава: България
Лице за контакт: Адриян Апостолов
Електронна поща: adrian_apostolov72@abv.bg
Телефон: +359 65612171
Факс: +359 65612567
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.gulyantsi.net.
Адрес на профила на купувача: http://www.gulyantsi.net/bg/cat/105
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.gulyantsi.net/bg/cat/105
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци, за периода от датата на сключване на договор до 31.12.2020 г.

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци, за периода от датата на сключване на договор до 31.12.2020 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 333.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен
Основно място на изпълнение:

Складовите бази на обектите, посочени в техническата спецификация, достъпна в профила на купувача

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете хранителни продукти са посочени по групи в техническата спецификация, достъпна в профила на купувача. Количествата на доставките на хранителните продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Гулянци ще се определя с предварително направени писмени заявки от възложителя до изпълнителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок на доставка при извънредна заявка / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Доказва се с:

Лицето или лицата попълват част ІV „Критерий за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 9) от ЕЕДОП — следва да се попълни информация за МПС (вид, марка и модел), собственик на МПС, данни за удостоверението за регистрация на транспортно средство (номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти).

Избраният изпълнител представя декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката (образец към документацията).

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „декларацията“ се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнението на критерия за подбор.

2. Доказва се с:

Лицето или лицата попълват част ІV „Критерий за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 9) от ЕЕДОП — следва да се попълни информация за данни за обекта, собственик на обекта, данни за удостоверението по чл. 12 от Закона за храните (номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти, лице, на което е издадено).

Избраният изпълнител представя декларация за обекта за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти, който ще бъде използван за изпълнение на поръчката (образец към документацията).

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „декларацията“ се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнението на критерия за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да разполага с технически изправно оборудване за изпълнение на поръчката в минимално изискуем обем, както следва: 1 (едно) регистрирано и технически изправно моторно превозно средство за извършване на доставките, предмет на поръчката, притежаващо валидни удостоверения за регистрация на транспортно средство за превоз на храни от животинки произход с обхват видовете хранителни продукти по групи от животински произход, обект на поръчката, издадени от съответния компетентен орган.

2. Участникът да разполага с минимално изискуемия обект за производство, съхранение и/или търговия на едро с хранителни продукти, както следва: 1 (един) собствен или нает обект за производство, съхранение и/или търговия на едро с храни от животински и неживотински произход, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издаден на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта, с обхват видовете хранителни продукти по групи, обект на поръчката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/01/2019
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на община Гулянци, адрес: гр. Гулянци, ул. „Васил Левски“ № 32, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

— парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Гулянци в банка: Общинска банка; титуляр на сметката: Община Гулянци: IBAN: BG45SOMB91303336322501, ВІС: SOMBBGSF,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване:

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка 1 физическо или юридическо лице може да участва само в 1 обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Основанията по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Основанията по чл. 69, ал.1 от ЗПКОНПИ.

Специфично национално основание за отстраняване е и: който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.

Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Възложителят прилага основанията за отстраняване съгласно чл. 54 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198 от ЗОП в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Гулянци.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/11/2018