Prekės - 529766-2019

08/11/2019    S216    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Zuidhorn: Afval- en vuilcontainers en bakken

2019/S 216-529766

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Westerkwartier (locatie Zuidhorn)
Nationaal identificatienummer: 142082226
Postadres: Hooiweg 9
Plaats: Zuidhorn
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9801 AJ
Land: Nederland
Contactpersoon: P. Bakker
E-mail: bureauinkoop@westerkwartier.nl
Telefoon: +31 594551504

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.westerkwartier.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Gemeente
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse afvalcontainers met toegangscontrole en inclusief betonput

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Westerkwartier bestaat uit circa 26 900 huishoudens. Bij veruit de meeste huishoudens wordt het rest,- en gft afval middels minicontainers en ondergrondse wegende containers ingezameld. Bij een klein gedeelte wordt rest,- en gft aval nog middels verzamelcontainers ingezameld. De opdrachtgever is een Diftar gemeente waar de inwoner per kilo betaald voor het aangeboden afval. De komende jaren is het doel om de verzamelcontainers zoveel als mogelijk te vervangen voor ondergrondse wegende containers met een inhoud van 5 m3. Dit gaat dan om maximaal 34 stuks.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 313 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Over 4 jaar verspreidt maximaal 34 ondergrondse wegende afvalcontainers van 5 m3.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 151-371946
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Het leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse afvalcontainers met toegangscontrole en inclusief betonput

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kliko Service
Nationaal identificatienummer: 30164331
Postadres: Standaardruiter 36
Plaats: Veenendaal
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3905 PZ
Land: Nederland
E-mail: mario.batenburg@kliko.nl
Telefoon: +31 318559393
Fax: +31 318559383

Internetadres: http://www.wts-europe.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 399 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 313 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
E-mail: geen.email@beschibaar.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die zich niet kunnen verenigen met de gunningsbeslissing (daaronder tevens te verstaan de reden van afwijzing en/of een eventueel besluit om de opdracht niet te gunnen) en daartegen een rechtsmiddel willen instellen, dienen binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van de aan hen verzonden brief met de gunningsbeslissing een kort geding te hebben geëntameerd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Groningen. En de gemeente daarvan zo spoedig als mogelijk van in kennis hebben gesteld.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019