Prekės - 529772-2019

08/11/2019    S216

Hrvatska-Split: Vozila za odvoz smeća

2019/S 216-529772

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Čistoća d.o.o. Split
Nacionalni registracijski broj: 38812451417
Poštanska adresa: Put Mostina 49
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Igor Rakuljić, Nađa Krivić
E-pošta: cistoca@st.t-com.hr
Telefon: +385 993233148/+385 21323435/+385 21323710
Telefaks: +385 21323713

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.cistoca-split.hr

Adresa profila kupca: www.cistoca-split.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Specijalno radno vozilo smećar 14 m3

Referentni broj: 09/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144510 Vozila za odvoz smeća
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Specijalno radno vozilo smećar 14 m3.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 967 502.42 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144510 Vozila za odvoz smeća
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fco Split.

II.2.4)Opis nabave:

Specijalno radno vozilo smećar 14 m3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 4 % - 4 BODA
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za nadogradnju / Ponder: 10 % - 10 BODOVA
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 86 % - 86 BODOVA
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 151-371907
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Specijalno radno vozilo smećar 14 m3

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
23/10/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 3
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: O-K-TEH d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 37322381288
Poštanska adresa: Vučak 16a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: goran.medjimurec@o-k-teh.hr
Telefon: +385 16157767
Telefaks: +358 16157770
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 967 502.42 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/11/2019