Lieferungen - 529779-2019

08/11/2019    S216    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Klimageräte

2019/S 216-529779

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Śląskie
Postanschrift: ul. Ligonia 46
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-037
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Stefan Janta, Artur Adamiok
E-Mail: zamowienia@slaskie.pl
Telefon: +48 327740025

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.slaskie.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.slaskie.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Pokoju z klimatem zimnym i pokoju z klimatem gorącym” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZN-ZP.272.1.58.2019.AA
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39717200 Klimageräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Pokoju z klimatem zimnym i pokoju z klimatem gorącym” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

Wykonawca w ramach zamówienia, dokona montażu urządzenia, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie certyfikaty, atesty, zezwolenia i/lub znak CE i/lub świadectwa i rejestracje potwierdzające spełnianie stosownych norm, przepisów, dyrektyw, potwierdzających, że urządzenie dopuszczone jest do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i bezpieczne w eksploatacji.

Dostarczone urządzenie powinno być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w analizie i ekspertyzie technicznej oraz skróconym opisie przedmiotu zamówienia, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ / załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38970000 Technischer Simulator für Forschung, Prüfungen und Wissenschaft
71350000 Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen im Ingenieurwesen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Planetarium Śląskie w Chorzowie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Pokoju z klimatem zimnym i pokoju z klimatem gorącym” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

Wykonawca w ramach zamówienia, dokona montażu urządzenia, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie certyfikaty, atesty, zezwolenia i/lub znak CE i/lub świadectwa i rejestracje potwierdzające spełnianie stosownych norm, przepisów, dyrektyw, potwierdzających, że urządzenie dopuszczone jest do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i bezpieczne w eksploatacji.

Dostarczone urządzenie powinno być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad.

Województwo Śląskie realizuje projekt pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Rozbudowa i modernizacja Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Realizację projektu zaplanowano ze środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 – Priorytet XII – Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę.

Istniejący obiekt Planetarium zostanie poddany rozbudowie i modernizacji w taki sposób, aby można w nim było realizować cele edukacyjne w rozszerzonym zakresie. W tym też celu projektuje się w obiekcie instalację specjalistycznego wyposażenia, dedykowanego Planetarium, z dziedziny astronomii, meteorologii i sejsmologii.

Jednym z urządzeń będzie „Pokój z klimatem zimnym i pokój z klimatem gorącym”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w analizie i ekspertyzie technicznej oraz skróconym opisie przedmiotu zamówienia, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ / załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga:

Zamawiający informuje, iż obowiązujący (Zamawiający wymaga zaoferowania tej wersji urządzenia) dla Wykonawców jest wariant alternatywny, określony w pkt X ekspertyzy i analizy technicznej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie czasu naprawy w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia lub wady/usterki / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XII – Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę, budżetu Województwa Śląskiego oraz środków budżetu państwa

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający informuje, iż obowiązujący (Zamawiający wymaga zaoferowania tej wersji urządzenia) dla Wykonawców jest wariant alternatywny, określony w pkt X ekspertyzy i analizy technicznej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 169-412669
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Pokoju z klimatem zimnym i pokoju z klimatem gorącym” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019