Prekės - 529803-2019

08/11/2019    S216

România-Deva: Pneuri pentru sarcină mică şi mare

2019/S 216-529803

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: Str. Mihai Viteazu nr. 10
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330091
Țară: România
Persoană de contact: D.S. Hunedoara
E-mail: office@deva.rosilva.ro
Telefon: +40 254205100
Fax: +40 254205111

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.rosilva.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultură și exploatări forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje – D.S. Hunedoara 2018

Număr de referinţă: 13461 / R.D.C. / 18.05.2018
II.1.2)Cod CPV principal
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se achizitioneaza: pneuri pentru autovehiculele si utilajele din parcul auto al Directiei Silvice Hunedoara, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a 15-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 153 406.73 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Direcția Silvica Hunedoara – Str. Mihai Viteazu nr. 10, loc. Deva, jud. Hunedoara.

O.S. Brad Str. Garii nr. 8, jud. Hunedoara; loc. Baia de Cris.

O.S. Dobra Str. Zoril [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se achizitioneaza: pneuri pentru autovehicule si utilaje.

Cantitatile minime și maxime pentru acordul-cadru – conform Anexei 1 la caietul de sarcini.

Cantitatea maxima estimata pentru 1 contract subsecvent – conform Anexei 2 la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 118-267645
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 20628
Titlu:

Acord-cadru furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje D.S. Hunedoara 2018

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Adetrans S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2213161
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Localitate: Sighetu Marmației
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435500
Țară: România
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefon: +40 262314308
Fax: +40 262316950

Adresă internet: www.adetrans.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 303 456.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 207 896.48 RON / Cea mai ridicată ofertă: 207 896.48 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 20811
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje D.S. Hunedoara 2018

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Adetrans S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2213161
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Localitate: Sighetu Marmației
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435500
Țară: România
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefon: +40 262314308
Fax: +40 262316950

Adresă internet: www.adetrans.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 60 195.36 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 60 195.36 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12446
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2 de furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje D.S. Hunedoara 2018

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Adetrans S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2213161
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Localitate: Sighetu Marmației
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435500
Țară: România
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefon: +40 262314308
Fax: +40 262316950

Adresă internet: www.adetrans.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 73 524.23 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 73 524.23 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 10000/1604
Titlu:

Contract subsecvent nr. 3 de furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje D.S. Hunedoara 2018

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Adetrans S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2213161
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Localitate: Sighetu Marmației
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435500
Țară: România
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefon: +40 262314308
Fax: +40 262316950

Adresă internet: www.adetrans.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 19 687.14 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 19 687.14 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul Juridic al D.S. Hunedoara
Adresă: Str. M. Viteazu nr. 10, jud. Hunedoara
Localitate: Deva
Cod poștal: 330091
Țară: România
E-mail: office@deva.rosilva.ro
Telefon: +40 254205100
Fax: +40 254205111
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/11/2019